Woman the Hunter Kainuu

Naisten ja tyttöjen erä- ja metsästysharrastuksen kehittämishanke Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueella 3.1.2017 - 28.2.2019.

Hanke käynnistyi tammikuun 2017 alussa hankevetäjän rekrytoinnilla sekä tiedotustoimenpiteillä hankkeen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Hankkeessa järjestettiin ja oltiin mukana toteuttamassa toiminta-alueella yhteensä 22 tilaisuutta (ml.luonto-ja eräleirit 3 kpl) ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 424 henkilöä, joista nuoria oli 201.

Elokuussa 2017 perustettiin Kainuu Korpinaiset ry, jonka kanssa hanke teki aktiivisesti yhteistyötä. Hankkeessa kerättiin kohderyhmän toiveita ja tarpeita, joiden pohjalta suunniteltiin täsmällisiä ja aitoon kiinnostukseen pohjautuvia tapahtumia. Erityisen merkittäväksi seikaksi hankkeen toteutuksessa muodostui viestinnän lisäksi yhteistyö-/sidosryhmätoiminta eri tahojen kanssa. Hankkeen toteutuksessa oli mukana kymmeniä eri toimijatahoa sekä lisäksi lukuisia muita tahoja, jotka ovat esimerkiksi lahjoittaneet palkintoja ja tarjoiluja tai muulla tavoin tukeneet hankkeessa järjestettyjen tapahtumien onnistumista. Hankkeesta viestittiin aktiivisesti niin omalla Facebook -sivustolla, uutiskirjeillä, Elävä Kainuu Leaderin uutispalstalla ja hankkeen nettisivulla, yhteistyöverkostoissa sekä mediajulkaisuilla.

Hanke toteutui kustannustehokkaasti ja saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Hankkeen toiminta näkyi hyvin kentällä ja ihmiset puhuivat siitä paljon, mikä aktivoi ja rohkaisi osallistumaan ollen matalan kynnyksen toimintaa.

Hankkeet tavoitteet ja toteutuminen

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä toiminta-alueen naisten ja tyttöjen tietotaitoa ja osaamista riistanhoitoon, eränkäyntiin ja metsästykseen sekä näiden ”sivutuotteisiin” (ruokaan, kulttuuriin, koiratoimintaan, ammuntaan jne.) liittyen. - Hanke toteutti monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia/tapahtumia/teemapäiviä, joiden avulla lisättiin osallistujien tietoisuutta ja osaamista eri asioihin hankkeen aihepiirin ympärillä. Useista tapahtumista oli myös lehtijuttuja ja niistä viestittiin myös muita kanavia pitkin. Tietoa hankkeen toiminnasta levisi tehokkaasti myös puskaradion kautta.
 • Hankkeen toisena tavoitteena oli osallistua metsästävien naisten verkoston rakentamiseen sekä sen jäsenten välisen yhteistoiminnan edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.- Hankkeen toimesta käynnistyi Kainuussa oma eräyhdistys Kainuun Korpinaiset ry. Yhdistys perustettiin jo hankkeen alkuvaiheessa, mikä mahdollisti yhteistyön tekemisen ja yhdistyksen toiminnan käyntiinbuustaamisen paremmin, kuin jos perustaminen olisi tapahtunut vasta hankkeen loppupuolella. Toisaalta hankkeen toiminnan selkeä erottaminen yhdistyksen toiminnasta oli paikoitellen haasteellista. Yhteistyö kuitenkin mahdollisti monipuolisen ja päällekkäisyyksiä välttävän, molempia hyödyttävän toiminnan sekä toi kustannustehokkuutta järjestettyihin tapahtumiin. Kansallisen tason yhteistyö jäi vähemmälle Vaara-Karjalan ”sisarhankkeen” loputtua äkisti kesällä 2017. Yhteistyön rakentamista jatkettiin kuitenkin Pohjois-Karjalan Jahtinaiset ry:n kanssa mahdollisuuksien mukaan. WtH Kainuu teki paikallisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä kymmenien eri tahojen kanssa, mikä edesauttoi myös hankkeen viestintää sekä toimenpiteiden jatkuvuutta tulevaisuudessa. Tiedossa on, että vastaavanlaiselle toiminnalle on herännyt kiinnostusta esimerkiksi Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueilla, jonne on kiirinyt sanaa myös WtH Kainuusta. Kansainvälisellä tasolla yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisti vuoden 2018 alkupuolella käynnistynyt erillinen Woman the Hunter on Wheels and Wings –hanke, jossa toteutettiin mm. kaksi opintomatkaa Viroon ja Slovakiaan sekä em. maiden eränkäyntiä ja metsästystä harrastavien naisten kanssa yhteinen villiruokakirja. Useat paikallishankkeessa mukana olleet naiset osallistuivat myös KV-hankkeen toimenpiteisiin.
 • Hankkeen kolmantena tavoitteena oli edistää metsästyksen ja eränkäynnin (sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen) tunnettuutta sekä imagon kehittymistä positiiviseksi, kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisesti kestävän riistatalouden huomioivaksi harrastus- ja elinkeinotoiminnaksi naisten ja tyttöjen keskuudessa. - Hankkeen FB-sivujen seuraajamäärä oli erittäin hyvä, mikä osaltaan mahdollisti tiedon tehokkaan levittämisen. Hankkeen toiminnasta julkaistiin myös useita lehtijuttuja. Monipuolinen toiminnallinen sisältö sekä ”puolueeton” suhtautuminen metsästykseen ja eränkäyntiin loivat hyvän pohjan asian edistämiselle eri tavoin myös jatkossa. Muutama hankkeen toimintaan osallistunut nainen on osoittanut kiinnostusta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen erätalouden alalla, mutta mitään konkreettista ei raportointihetkeen mennessä voida kertoa. Yleinen kiinnostus Kainuun Korpinaiset ry:n toimintaa kohtaan kertoo myös osaltaan paitsi asian ajankohtaisuudesta, myös naisten halukkuudesta oppia lisää eränkäynnistä ja metsästyksestä.
 • Hankkeen neljäntenä tavoitteena oli innostaa yhä uusia naisia ja tyttöjä (samalla myös poikia ja perheitä) löytämään ”oma juttunsa” siitä mahdollisuuksien paletista, joka jo tänä päivänä on tarjolla ja ideoida uusia tuotteita, palveluja ja toimintoja kohderyhmän käyttöön/hyödynnettäväksi (esim. uudet matkailutuotteet, toimintatavat jne.) - Kokemukset ja osallistujilta saatu positiivinen palaute hankkeen toimenpiteistä kertoo olennaisimman: vastaavanlaiselle toiminnalle on tarvetta ja kiinnostus on alati kasvavaa. Haasteena on kuitenkin useiden eri tahojen välinen kilpailu ihmisten vapaa-ajasta. Tämä huomattiin myös hankkeen tilaisuuksien järjestämisen yhteydessä: vaikka kiinnostusta on, ei se välttämättä kuitenkaan konkretisoidu osallistumisaktiivisuudeksi tapahtumiin. Matka kiinnostuksesta ja harrastuksesta yritystoimintaan on sekin pitkä ja kynnys korkea. Tähän asiaan tulisikin kiinnittää huomiota ja edistää erätalouden kasvua elinkeinotoimintana esimerkiksi erilaisten yhteisyrittäjyyden muotojen avulla. Vuorovaikutus, verkostoituminen ja yhdessä tekeminen harrastustasolla luovat osaltaan pohjaa myös yrittäjyydelle, mutta kynnys oman yrityksen perustamiseen sektorille on monelle todella korkea. Hankkeen toimenpiteiden kautta tätä asiaa saatiin kuitenkin nostettua esiin vähintäänkin ajatustasolla sekä muutamille jo olemassa oleville matkailualan toimijoille uusia ideoita oman toimintansa kehittämiseen mm. Euroja ja hyvinvointia Kainuun luonnosta –seminaarin tiimoilta.

Ampumatapahtumissa Sotkamossa ja Kuhmossa osa naisista innostui ammuntaharrastuksesta. Heistä muodostui noin 10 henkilön ryhmä, joka alkoi käydä ampumaharjoittelussa Kajaanin ampumaradalla. Siellä ohjaajana toimivat Sotkamon ja Kajaanin Ampujat. Myös Suomussalmella paikalliset toimijat järjestivät kesän 2017 aikana erityisiä vain naisille suunnattuja ammuntaharjoitteluiltoja.

Kaksi naista ampumassa

Kaikille lapsille ja nuorille avoin Kalastustapahtuma järjestettiin Suomussalmella Ämmänsaaren keskustan Jalonuomassa 25.7.2017. Tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Suomusalmen Perhokalastajat ry:n kanssa ja se keräsi sateisesta säästä huolimatta n. 70 osallistujaa, joista n. puolet oli lapsia. Mukana toteutuksessa oli hankkeen naisia Hyrynsalmelta ja Suomussalmelta. Paikalliset yritykset sponsoroivat tapahtumaa avokätisesti lahjoittamalla palkintoja onkikilpailuun.

Jokimaisema, jossa perheitä kalalla

Koirankoulutustapahtuma Metsästysjälki järjestettiin illalla 16.8.2017 Ristilammen metsästysmajalla Ristijärvellä. Kouluttajana toimi Marja-Maija Pyykkönen Ristijärveltä. Pyykkönen oli tehnyt edellisenä päivänä metsään jäljet, joilla koiranomistajat pystyivät testaamaan koiriensa taipumuksia koiransa metsästysjälkitoimintaan. Tapahtumaan osallistui kahdeksan koirakkoa. Tilaisuus aloitettiin teoriaosuudella, minkä jälkeen siirryttiin jälkiradoille.

Koiria ja naisia jäljestystyössä

Hanke järjesti 6-12-vuotiaille tytöille suunnatun Minikoppelo – erä- ja luontoleirin Roinilan leirikeskuksessa Suomussalmella 30.9.-1.10.2017. Leirille osallistui kaikkiaan 21 leiriläistä sekä 6 ohjaajaa ja 4 isosta. Lisäksi mukana eri ohjelmanumeroiden toteutuksessa oli useita talkoolaisia eri yhteistyökumppaneiden toimesta.

Leiriohjelmaan kuului kasvi- ja eläintietoutta, erätarinoita ja kokemuksia omista ”eräpoluista”, verkko- ja onkikalastusta, Eco Ams –laserammuntaa, ampumaratavierailu ja oikealla aseella ammuntaa (tekniikka- ja käsittelyharjoitukset mukaan lukien), jänismetsästyksen seurantaa, noutajakoiratoimintaa, tutustumista metsästysseuran toimintaan, eränkäyntitaitoja sekä tietysti hyvää ruokaa, leikkejä, saunomista ja rentoa yhdessä oloa.

lapsia leirillä

Hanke järjesti 19.5.2018 riistametsäpäivän Hyrynsalmen Moisiovaarassa, joka keräsi 20 osallistujaa sekä muutaman innokkaan juniorin. Suomen Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Janne Miettinen kertoi riistan elinolosuhteet ja riistakantojen hyvinvoinnin huomioivasta metsien hoidosta. Lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin toiminnanohjaaja Juhani Voutilainen kertoi riistakosteikkojen ja -peltojen tekemisestä. Alustusten jälkeen opittua kokeiltiin käytännössä tekemällä taimikonhoitoa sekä suunnittelemalla harvennushakkuukohde riistan elinolot huomioiden.


Miehiä metsässä

Muut tapahtumat

 • Yrtti-iltapäivä toteutettiin yrttineuvoja Mari Heikuran pihapiirissä Kuhmossa 8.7.2017 yhteistyössä Kuhmon 4H:n kanssa
 • Esteetön retkeilypäivä Hepokönkäälle toteutettiin Luonto Voimaksi Kainuussa -hankkeen kanssa 19.7.2017
 • Hanke osallistui Ristijärvellä järjestettyyn koululaisten Metsäviikkoon 4.-7.9.2017. Metsäviikkkoon osallistui myös Metsähallitus/Luontopalvelut, Meto Kainuu, Metsä Group/Metsäliitto, Metsäkeskus, Ristijärven 4H sekä 4H-liiton Taimikon varhaishoito – Alku yrittäjyydelle –hanke, Suomen metsästäjäliitto ja Metsänhoitoyhdistys Kainuu. Toimimme mukana 5.9. Ristijärven keskuskoulun takapihalla ”Onnellisuuden ringissä” tehtävärasteinemme 14.8.2017
 • Luonnonkosmetiikka –ilta toteutettiin Sotkamossa 18.10.2017 yhteistyössä Sotkamon 4H–yhdistyksen kanssa
 • Naisten eräviikonloppu toteutettiin yhteistyössä Ylä-Vieksin Metsästäjät ry:n kanssa 10.-12.11.2017 Kuhmossa
 • Kivääriammunta – tekniikka- ja asehuoltoilta järjestettiin yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin ja Sotkamon Ampujien kanssa 30.11.2017
 • Metsästyksestä kiinnostuneille 13-18 -vuotiaille tytöille järjestettiin IsoKoppelo –leiri 3.-4.2.2018 Sotkamossa Heiniksen kylätalolla
 • Euroja ja hyvinvointia Kainuun luonnosta –seminaari järjestettiin 26.3.2018 Ristijärven Hiisipirtillä
 • Villiyrttipäivä toteutettiin 25.8.2018 Kylätalo Iskulla Hyrynsalmella yhteistyössä Kainuun Korpinaiset ry:n kanssa
 • Perhokalastuspäivä järjestettiin yhteistyössä Suomussalmen Perhokalastajat ry:n kanssa 1.9.2018 Suomussalmella.

Jatkotoimenpiteet

Naisten ja tyttöjen aktivointi luonto- ja eräharrastuksen pariin sekä luonnonraaka-aineiden hyödyntämiseen jatkuu mm. hankkeen vaikutuksesta perustetun Kainuun Korpinaiset ry:n toimesta. Yhdistys toteuttaa toiminnassaan hankkeessa hyväksi havaittua matalan kynnyksen osallistumismahdollisuutta monipuolisin teemoin järjestettäviin tilaisuuksiin/tapahtumiin sekä kuuntelee aktiivisesti toiveita/tarpeita uusista teemoista/aiheista.

Hankkeen aikana on havaittu selkeästi, että useat toimijat ovat heränneet huomaamaan naisten lisääntyvän määrän mm. metsästäjinä, missä on selkeät mahdollisuudet esimerkiksi matkailuyrittäjille. Tämä vaatii kuitenkin nykyisten palvelutuotteiden tuotteistamista selkeästi ko. kohderyhmän tarpeet ja toiveet huomioiviksi. Myös kainuulaisten luonnonraaka-aineiden käytössä on selkeästi mahdollisuuksia lisätä sitä niin määrällisesti kuin jatkojalostamisen kautta/muodossa. Jotta nykyään harrastuksena erilaisia luonnonraaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita valmistavat henkilöt saadaan rohkaistua käynnistämään alan yritystoimintaa, tarvitaan kuitenkin lisää yhteistyötä, osaamista ja toimintaympäristöjen kehittämistä niin, että rohkeus yritystoiminnan käynnistämiseen kasvaa. Erityisesti markkinointi ja myynti koetaan usein pullonkaulaksi, johon voisi löytyä ratkaisuja yhteisyrittäjyyden tai yritysten vahvemman verkostoitumisen kautta.

Jatkossa vastaavanlaisia hankkeita toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oikea-aikaiseen ja –kanavaiseen tiedottamiseen – mahdollisuuksien mukaan jo ennen hankkeen käynnistymistä. Se, että toiminnalle on tarvetta ja se koetaan kiinnostavaksi, ei vielä tarkoita, että ihmiset aidosti aktivoituvat osallistumaan. Sisällöistä pitäisi saada jo valmisteluvaiheessa hyvin konkreettisia ja ”henkilökohtaisen hyödyn huomioivia”, jotta ne pärjäävät ajankäyttökilpailussa muun tarjolla olevan mielenkiintoisen kanssa. Tiedotuksen/viestinnän merkitystä ei voi väheksyä myöskään jälkihoitona: toteutetuista tapahtumista, tilaisuuksista ym. tulee tiedottaa mahdollisimman laajasti, jotta ne toimivat osaltaan aktivoimassa ihmisiä tuleviin tilaisuuksiin.

Lisätietoja hankkeesta

Paula Seppänen
toiminnanjohtaja
Puh. 040 156 2210
paula.seppanen@kainuuleader.fi