Yhdessä enemmän (209116), Sotkamon kunta

Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa paikallisten järjestöjen toimintaedellytyksiä hankkeen aikana ja tulevaisuudessa osaamista lisäämällä. Hankkeessa edistetään osaamisen jakamista yksittäisiltä toimijoilta laajemmin järjestöihin. Hankkeen aikana järjestetään avoimia järjestötaitojen valmennustilaisuuksia sekä osaamis- ja kehittämispajoja, jotka antavat tukea järjestötoimijoille ja heidän osaamistarpeilleen sekä kannustavat oppimaan ja kehittämään yhteistyössä niin oman kuin muiden järjestöjen toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja kokemusten jakamista Sotkamossa ja laajemmin Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alueella.

Kokonaiskustannukset: 68 807,34 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 48 165,14 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.3.2024

Lisätietoja: Mika Kilpeläinen Puh. 044 7502 111
Sähköpostiosoite: mika.kilpelainen@sotkamo.fi

Sotkamon kunta

Kylät kartalle (211845), Sotkamon Jymy ry

Hankkeessa osallistetaan kylätoimijoita mukaan toimenpiteisiin siten, että toteutettavien karttojen alue ja toimintapäivien sisältö suunnitellaan yhdessä hanketoimijan ja kylätoimijoiden kesken. Näin kartoista tulee mahdollisimman käyttökelpoisia myös jatkoa varten ja samalla kylätoimijat saavat ohjausta karttojen käytännön käyttöön. Kartan valmistuttua jokaisessa hankkeen kylässä toteutetaan luontoliikunta-aiheinen lapsille ja nuorille suunnattu toimintapäivä yhdessä Jymyn ja kylätoimijan kanssa.

Kokonaiskustannukset: 41 347,72 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 28 935,13 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2023

Lisätietoja: Hannu Airila Puh. 050 321 9714
Sähköpostiosoite: hannu.airila@gmail.com

Sotkamon Jymy ry

Tekemisen riemua Kainuussa - Nuorisoseuratoiminnan kehittämishanke 2023-2024 (210476), Suomen Nuorisoseurat ry

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista, saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta, kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle, selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen ja nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan Kainuun tilannekuvan päivitys, yhteydenpitoa maakunnan nuorisoseuroihin ja seurojen kokoamista yhteen, nuorisoseuratoiminnan esittelyjä alueen verkostoissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja messuilla, toiminnallisten pilottien toteuttamista yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa, nuorisoseuratoiminnan avaamista entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisille ja Kainuun alueellisen toiminnan mallintamista ja sopimuksia toiminnan toteuttamiseksi jatkossa.

Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori sekä osa-aikaisesti liiton kehittämispäällikkö.

Kokonaiskustannukset: 91 204,29 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 63 843,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala
Toteutusaika: 1.1.2023 - 30.6.2024

Lisätietoja: Henna Liiri-Turunen, Puh. 044 207 3072
Sähköpostiosoite: henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi

Suomen Nuorisoseurat ry

VEKE- Vesistömatkailun kehittäminen Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa- kehittämishanke (190713), Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Vesistömatkailun kehittäminen Kainuun Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa – hankkeen (VEKE) tavoitteena on kehittää uusia vetovoimaisia reittejä ja kohteita hankkeen kuntien alueella. Näin rakennetaan vahvaa Kainuun Tervareitin vesistöreittibrändiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailijat ja matkailuyritykset sekä alueen kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat, joiden virkistysmahdollisuuksia koti- tai mökkikunnassa hankkeessa tehtävät toimet parantavat.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään eri työpakettiin, joista ensimmäisessä tehdään uusia ja kehitetään olemassa olevia sup-lautailu, melonta - ja veneilyreittejä. Tavoitteena on tehdä 28 reittiä. Näistä Sotkamossa sijaitsee 13 kpl, Kuhmossa 6 kpl ja Kajaanissa 8 kpl sekä kaikkien kuntien läpi menevä Kainuun tervareitti, joka pituudeltaan on noin 220 km. Kilometreissä mitattuna reittejä on kaikkiaan 480 km. Jokaisesta reitistä tehdään asiakaslähtöiset tekstikuvaukset kuvineen. Osasta reiteistä tuotetaan myös videoaineistoa. Kuudesta kärkireitistä tehdään lisätyn todellisuuden AR-sisällöt, jotka reitillä kävijä saa sovelluksen kautta reitillä liikkuessaan. Kaikki tehdyt reittikuvaukset viedään sähköisille alustoille sekä kuntien ja matkailukeskusten sivustoille, josta ne ovat helposti löydettävissä ja linkitettävissä eteenpäin esimerkiksi osaksi erilaisia tiedottamistoimia.

Hankkeessa edistetään vesistömatkailuun liittyvää yritystoimintaa edesauttamalla mm. veneiden vuokrausta alustaratkaisujen avulla ja selvittämällä mahdollisuuksia parantaa veneiden tankkaus- ja siirtomahdollisuuksia. Hankkeessa panostetaan myös viestintään, jotta hankkeen toimet tavoittavat eri toimijat ja kohderyhmät. Tiedottaminen ja viestintä ovat keskeisiä hankkeen vaikuttavuuden takaamiseksi.Lisäksi hankesuunnitelmassa on kuvattu kuntakohtaiset investoinnit, joilla parannetaan vesistömatkailun infrastruktuuria. Kunnat tekevät omat erilliset investointihankehakemukset Leader-toimintaryhmille

Kokonaiskustannukset: 135 000,00 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 94 500,00 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Kajaani
Toteutusaika: 1.4.2022 - 31.12.2023

Lisätietoja: Tuula Haverinen, Puh. 044 710 1008
Sähköpostiosoite: tuula.haverinen@kamk.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli (157417), Sotkamon kunta

Paikallisen järjestökentän hajanaisuuteen ja vapaaehtoistyön toimijapulaan haetaan ratkaisua hyviä vertaiskäytäntöjä siirtämällä ja uutta yhteistoimintamallia rakentamalla. Vapaaehtoistoimijat oppivat yhdessä toimimalla, miten eri alojen järjestöt tekevät käytännön yhteistyötä keskenään ja miten muualta hankittavia hyviä käytäntöjä ja oppeja voi soveltaa oman vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamallin kehittämiseen.

Kokonaiskustannukset: 61 127,60 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 42 789,32 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.6.2021 - 30.9.2022

Lisätietoja: Terhi Lindsten, Puh. 040 3528 091
Sähköpostiosoite: terhi.lindsten@sotkamo.fi

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli

Hyrynsalmen ulkoilureittien digitalisoiminen (157227), Hyrynsalmen kunta

Hankkeen pääteema on alueen vetovoiman ja maineen parantaminen monipuolisena retkeily- ja liikunta-alueena. Hyrynsalmen alueen potentiaalinen kohde- ja retkeilyinfrastruktuuri on Ukkohallan ulkopuolisen alueen osalta huonosti tunnettu. Tavoitteena on kartoittaa ja luoda tilannekuva reittien ja kohteiden käytettävyydestä sekä kehittämistarpeista ja aktivoida olemassa olevien reittien sekä kohteiden käyttöä sekä tunnettavuutta. Jatkossa reitit ja kohteet löytyvät digitaalisessa muodossa Outdoor Active -palvelusta sekä tulostettavat paperiversiot on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Tuotetaan sosiaalisen median kanaviin sisältöä, joka parantaa alueen reittien ja kohteiden tunnettavuutta sekä mainetta kuntalaisten ja matkailijoiden keskuudessa. Reittien digitalisoimisen myötä alueen toimijoilla (kunta, matkailuyritykset, järjestöt) on yhtenäinen ja ajantasainen tieto reittien- ja kohteiden infrasta, jota toimijat pystyvät hyödyntämään omassa markkinoinnissaan sekä tuotekehityksessään.

Kokonaiskustannukset: 51 559,20 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 36 091,40 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.2.2021 - 31.12.2021

Lisätietoja: Pekka Oikarinen, P. 044 710 4401
Sähköpostiosoite: pekka.oikarinen@hyrynsalmi.fi

Hyrynsalmen kunta

Kalevalan silta UNESCO:on (155455), Juminkeko-säätiö sr

Kuhmon kaupunki on Juminkeko-säätiön aloitteesta saanut vuoden 2019 lopussa UNESCO:n kirjallisuuskaupungin statuksen Kalevala pääteemanaan. Hankkeessa perustetaan UNESCO:n kirjallisuuskaupungin toimisto Kuhmoon, luodaan kansainvälinen yhteistyö Kuhmon ja UNESCO:n kirjallisuuskaupunkien välille sekä perustetaan uusia kumppanuuksia paikallisesti ja kansainvälisesti hyödyntäen olemassa olevia kirjallisuusalan verkostoja.

Kokonaiskustannukset: 107 817,90 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 75 472,53 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.4.2021 - 31.12.2022

Lisätietoja: Olga Zaytseva, Puh. 040 741 9191
Sähköpostiosoite: olga.zaitseva@juminkeko.fi

Juminkeko

Kohti hiiliviisaita kyliä (124263), Kainuun Nuotta ry

Hankkeessa toteutetaan kylien vähähiilisyysprosessi kahdeksalla Elävä Kainuu Leader:n toiminta-alueella sijaitsevalla kylällä. Hankesuunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa hankesuunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilun avulla voidaan esim. tehdä kylän ympäristösuunnitelma, suunnitella kylän digitalisaatiota eteenpäin, kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai digilaitteistosta kylätaloille, yms. Oleellista on, että tekemisessä konkretisoituu kylän sisäinen yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Hankkeessa autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Hankkeessa järjestetään myös vähintään kahdeksan kaikille avointa tilaisuutta vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja. Hankkeen jälkeen on mukana olleilla kylillä kylän ympäristösuunnitelmat päivitetty, kokeilut saatettu käytäntöön ja luotu yhteishenkeä kyläläisten keskuuteen. Lisäksi osallistuneilla kyläläisillä on uusia innovaatioita, halu toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja nuorempaa sukupolvea on aktivoitu jatkamaan kylien yhdistysten viitoittamalla tiellä.

Kokonaiskustannukset: 83 505,36 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 58 453,75 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi ja Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.6.2020 - 31.8.2021

Lisätietoja: Janne Toivonen, P. 044 7826 661
Sähköpostiosoite: janne.toivonen@kainuunnuotta.net

Hiiliviisaat kylät / Kainuun Nuotta ry

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke - nopeaa laajakaistaa Kuhmoon (121907), Kuhmon kaupunki

Kuhmo on strategiatyössään asettanut tavoitteeksi tuottaa nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoa varten. Tavoite on sopusoinnussa valtioneuvoston asettaman päämäärän kanssa, jonka mukaan valtion tulee tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit täyttävä tietoliikenneinfra, jolla voidaan aikaansaada kahdensuuntaisesti hyvin toimia videovälitteisiä julkisia palveluja. Kuhmon kaupungissa toimiva osuuskunta on osoittanut, että työ onnistuu parhaiten alhaalta ylöspäin rakentuvalla LEADER-toimintatavalla, jossa kansalaisia aktivoimalla saadaan aikaan ylivoimaisesti korkein verkon peittoaste.

Kokonaiskustannukset: 20 361,00 euroa
Julkinen tuki (Leader 70%): 14 251,76 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2022

Lisätietoja: Janne Ylijoki, P. 044 7255 280
Sähköpostiosoite: janne.ylijoki@kuhmo.fi

Tule luo! - Nuorisotyömalli harvaan asutulle maaseudulle (112853), Kuhmon 4H-yhdistys ry

Hankkeessa luodaan Kuhmoon oma liikkuvan nuorisotyön malli ja rakennetaan laaja yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken sekä laajennetaan nuorille suunnattujen aktiviteettien ja palveluiden toiminta-aluetta ja palveluvalikoimaa harvaan asutulle maaseudulle. Hankkeessa osallistetaan lapsia ja nuoria toimintojen suunnitteluun ja heitä koskeviin asioihin sekä aktivoidaan sivukylän toimijoita vapaaehtoistyöhön ja kehittämään kylätoimintaa lapsi- ja nuorisolähtöisesti.

Kokonaiskustannukset: 103 256,96 euroa
Julkinen tuki: 71 959,87 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.3.2020-31.12.2022

Lisätietoja: Katriina Sorjonen, puh. 0440 990 377
Sähköpostiosoite: katriina.sorjonen@4h.fi

Kainuu 4S Film Festival (101451), Kajaanin kaupunki / KAO

Hankkeessa toteutetaan Kainuun mittakaavassa uudenlainen elokuvatapahtuma huhtikuussa 2020. Tavoitteena on luoda toteutusmalli, jonka mukaisesti festivaali järjestetään myös jatkossa joko uuden (hankkeen myötä perustettavan) tai olemassa olevan toimijan toteuttamana.

Kokonaiskustannukset: 49 900,00 euroa
Julkinen tuki (70%): 34 930,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo-Sotkamo
Toteutusaika: 1.8.2019 - 30.6.2022

Lisätietoja: Marko Karvonen, P. 0440 895 033
Sähköpostiosoite: marko.karvonen@kao.fi

Kainuu 4S Film Festival

Pitoa ja vetoa Kuhmoon (91828), Kuhmon kaupunki

Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä. Kainuun työvoimapula on maa suurista ja tarvitsemme osaajia julkiselle ja yksityiselle sektorille. Pito- ja vetovoimatutkimus tukee rekrytointia niin Kuhmossa kuin koko Kainuussa. Tavoissa tehdä työtä on tapahtumassa murros ja monipaikkaisuus on trendi. Murroksen hyödyntäminen on olennaista ja hankkeella kehitetään houkuttelevia työtiloja tähän tarpeeseen.

Pito- ja vetovoimatutkimus toteutetaan fokusryhmähaastatteluin. Haastattelut antavat nykyisille kuhmolaisille ja myös nuorille mahdollisuuden olla vahvemmin mukana kaupungin kehittämisessä. Ilmastonmuutoksen haaste koskettaa kaikkia ja erityisesti suuria kaupunkeja. Puurakentaminen koetaan vaihtoehtona hiilineutraaliin rakentamiseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa haluttaan selvittää Kuhmon Tuupalan puukoulun merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:
1. Pitovoimatekijöiden vahvistaminen osana palvelumuotoilua ja kehittämistä.
2. Vetovoimatekijöiden nostaminen esille osana viestintää ja tulomuuttopalveluja.
3. Selvittää erityiskohteena puurakenteisen koulun ja metsästyslain 8§:n vaikutus pito- ja vetovoimaan.
4. Tukea monipaikkaisuutta ja palvelujen kehittämistä vapaa-ajanasukkaiden ja kylillä vierailevien tarpeisiin kehittämällä yhteisöllisiä työtiloja.

Kokonaiskustannukset: 45 500,00 euroa
Julkinen tuki: 23 350,00 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 13.5.2019 - 31.12.2021

Lisätietoja: Tytti Määttä, puh. 044 7255 220
Sähköpostiosoite: tytti.maatta@kuhmo.fi

Kainuun Rastiviikko digiaikaan (91256), Kainuun Rastiviikko ry

Kainuun Rastiviikko digiaikaan -hanke on Rastiviikon digitaalisten palveluiden kehittämiseksi suunniteltu kehittämishanke.

Kainuun Rastiviikkoa on järjestetty jo yli 50 vuoden ajan 1966 lähtien aina heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Se on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista keräten vuosittain Kainuuseen 5000-7500 eri kävijää. Päiväkävijämääränä laskettuna koko tapahtuman kävijämäärä viikon aikana on vuosittain 20 000 - 30 000 kävijää. Kävijämäärä on pysynyt viime vuosina tasaisena. Tapahtuma on Kainuun alueelle aluetaloudellisesti varsin merkittävä jättäen alueelle vuosittain 1-2 miljoonaa euroa. Suurin osa tapahtuman osallistujista (noin 95%) tulee tapahtumaan alueen ulkopuolelta joko muualta Suomesta tai ulkomailta.

Kainuun Rastiviikon kehittämisestä ja järjestämisen koordinoinnista vastaa Kainuun Rastiviikko ry. Yhdistyksen jäseninä ovat Rastiviikkoa vuorovuosin järjestävät seurat: Kajaanin Suunnistajat, Kuhmon Peurat, Puolangan Ryhti, Sotkamon Jymy ja Suomussalmen Rasti.

Mikäli Kainuun Rastiviikko halutaan pitää tulevaisuudessa Kainuuseen matkailijoita houkuttelevana ja järjestelyiltään huipputason tapahtumana, niin tapahtuman järjestelyt ja palvelut vaativat nyt merkittäviä panostuksia digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tällä hetkellä Rastiviikon lähes kaikki digitaaliset palvelut ovat jo vanhanaikaisia sekä lisäksi Rastiviikolta puuttuu uudenaikaisia toimintatapoja ja palveluita.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1) verkkosivuston (sis. verkkokauppa) kokonaisvaltainen uudistaminen nykyaikaiseksi ja tulevaisuus huomioiden
2) tapahtuman majoitusvälitystoiminnan ja -järjestelmän kehittäminen nykyaikaiseksi ja tulevaisuuden muutoksia tukevaksi
3) tapahtuman graafisen ilmeen suunnittelu

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen aikana uudistetaan tapahtuman verkkosivut (sis. verkkokauppa), kehitetään tapahtuman majoitusvälitystoimintaa sekä suunnitellaan tapahtumalle graafinen ilme.

Kokonaiskustannukset: 26 950,00 euroa
Julkinen tuki (78%): 21 021,00 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Kainuu
Toteutusaika: 1.3.2019 - 31.12.2021

Lisätietoja: Jukka Liuha, P. 044 7679 533
Sähköpostiosoite: jukka.liuha@rastiviikko.fi / info@rastiviikko.fi

Kainuun Rastiviikko

Kalevala kuviksi (85563), Juminkeko-säätiö sr

Hankkeen tavoitteena on pilottihankkeena elävöittää kaupunkikuvaa ottamalla tyhjillään olevia liikehuoneistoja katuosuuksineen ikkuna- ja katumaalauskäyttöön nojaten paikkakunnan vahvaan kulttuuriperinteeseen ja tehden sen kautta tutuksi Kalevala-perinnettä ja nostaen sitä esille ja näkyville yhteisötaiteen keinoin.

Koska lapset otetaan mukaan hankkeen toteuttamiseen, se vaikuttaa myönteisesti heihin ja myös syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, sillä toteutuksessa ketään ei suljeta pois osallistumisesta, vaan päinvastoin osallisuutta tuetaan taiteen keinoin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupunkitaajamakuvaa sekä paikkakunnan viihtyisyyttä asumis- ja matkailukohteena. Hankkeessa syntyvät taideteokset toteutetaan tekniikalla, joka takaa teosten pysyvyyden. Työt kestävät kosteutta ja valoa sekä ovat helposti siirrettäviä. Lasten töitä voi käyttää tilapäisesti ulkona erilaisten tapahtumien yhteydessä ja jatkuvasti sisätilojen näyteikkunoissa sekä muissa tapahtumissa, esim. Kuhmon kesämessuissa ym. nostaen Kuhmon kalevalaisuutta esille eri yhteyksissä.

Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita on myös kehittää kuhmolaisten yrittäjien yhteistyötä oman paikkakunnan visuaalisen ilmeen muuttamiseksi dynaamiseksi, innostavaksi, hyvää oloa luovaksi ja myyntiä edistäväksi.

Hanke pyrkii vaikuttamaan osaltaan siihen, että Kuhmo saisi UNESCO:n kirjallisuuskaupunki-statuksen ja että se edistäisi konkreettisena toimenpiteenä Kainuun edellytyksiä kehittää NPA-ohjelman kautta maakuntaa kansainvälisenä kirjallisuusmatkailukohteena. Myös VisitFinland ja Lakeland ovat ottaneet 2019-2020 vuosiksi Kalevalan Kainuun matkailun kehittämisen kärkituotteeksi. Kuhmon kaupunki ja kuhmolaiset Wild Taigan pk-yrittäjät haluavat Kalevalan näkyvän voimakkaasti katukuvassa ja omissa tuotteissaan. Siten hanke avaa Kuhmoa myös uusille matkailijaryhmille.

Kokonaiskustannukset: 41 172,40 euroa
Julkinen tuki (70%): 28 820,68 euroa
Strategian painopiste: käskynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 15.4.2019 - 30.11.2020

Lisätietoja: Olga Zaitseva, puh. 040 7419 191
Sähköpostiosoite: olga.zaitseva@juminkeko.fi

Juminkeko

Metsänäyttämö ja Puuooppera (85157), Mustarinda-seura ry

Metsänäyttämö ja Puuoppera -hankkeessa rakennetaan Kainuuseen uusi tapahtumapaikka Kainuun toiseksi korkeimman vaaran, Paljakan, laelle. Hankkeessa toteutetaan tunnettujen latvialaisten arkkitehtien suunnittelemat näyttämörakenteet sekä Metsänäyttämön ensimmäinen produktio, Puuooppera. Metsänäyttämö tulee olemaan laajasti kainuulaisten toimijoiden käytössä. Metsäluonnon ympäröimä taiteen ja kulttuurin esityspaikka mahdollistaa uudenlaisen luonto- ja kulttuurimatkailutoiminnan syntymisen alueelle, houkutellen alueelle uusia kohderyhmiä. Metsänäyttämö voi toimia niin paikallisten kesäteatteriesitysten kuin myös kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavien festivaalien esitys- ja tapahtumapaikkana.

Metsänäyttämö-hanke haluaa kehittää luontoon kytkeytyvää kulttuurimatkailua ja tuoda paikalliselle yleisölle ja matkailijoille korkealaatuisia kulttuuri- ja luontoelämyksiä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota Metsänäyttämön tapahtumien saavutettavuuteen. Puuooppera-teoskokonaisuuden kohdalla saavutettavuutta lisää muun muassa tapahtumien maksuttomuus. Hanke haluaa tarjota erityisesti paikalliselle yleisölle mahdollisuuden nauttia korkeatasoisesta kulttuurielämyksestä.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisten kulttuurisisältöjen nauttiminen myös Kainuun syrjäseuduilla. Hanke tekeekin syrjäisestä sijainnista vetovoimatekijän, joka tuo Kainuun korpeen uusia luonnosta ja kainuulaisesta elämäntavasta kiinnostuneita ihmisiä. Pyrimme myös tukemaan kainuulaisten nuorten kulttuurintekijöiden ja kulttuuriyleisöjen toimintamahdollisuuksia sekä viihtyvyyttä. Metsänäyttämö on avoin kaikille kiinnostuneille omien esitysten pitämiseen tai osallistumiseen yleisönä erilaisissa tapahtumissa.

Kokonaiskustannukset: 129 863,00 euroa
Julkinen tuki: 66 653,97 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.3. - 31.12.2019

Lisätietoja: Senni Kela, puh. 044 3790 494
Sähköpostiosoite: senni.kela@gmail.com

Kyläluotsi (85052), Suomussalmen kunta

Kyläluotsi-hanke on sateenvarjohanke, jossa kootaan ja koordinoidaan kylien kehittämistä kylien lähtökohdista koko Suomussalmen kunnan alueella ja luodaan edellytykset ja alusta
- kylien omien suunnitelmien laatimiselle ja hankkeiden toteuttamiselle,
- yhdistysten työllistämiselle ja kyläläisten osallisuudelle,
- digitaaliselle osallisuudelle sekä kylien matkailutoiminnan ja -hankkeiden kehittämiselle sekä edistämiselle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhdistykset, haja-asutusalueen asukkaat sekä maaseudulla toimivat järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat. Hankkeen avulla parannetaan myös alueen elinvoimaisuutta, liikennöintimahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä etsitään ratkaisuja vapaaehtoistyössä jaksamiseen verkostoitumisen, eri toimijoiden yhteistyön sekä digitaalisin keinoin.

Kokonaiskustannukset: 113 100,00 euroa
Julkinen tuki (93,36 %, sis. kunnan rahoitusosuuden): 105 590,16 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2021

Lisätietoja: Marjut Kyllönen, puh. 044 777 3107
Sähköpostiosoite: marjut.kyllonen@suomussalmi.fi

Kyläluotsi-hanke

Kainuun aineeton kulttuuriperintö ja kestävä kehitys (74799), Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö päätti torstaina 23.11.2017 aineettoman kulttuuriperinnön Suomen kansallisesta luettelosta, ja runolaulu on yksi luettelon perinteistä. Suomen eri alueista runolaulu on parhaiten säilynyt Kainuussa.

Suomessa valmistellaan vuoden 2018 aikana, maaliskuuhun 2019 mennessä ensimmäinen kansallinen esitys aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. Tällaiseen luetteloon pääsemisellä olisi iso merkitys tulevaisuuden kannalta. Vaikka valinta ei kohdistuisi ensimmäisenä vuonna runolauluun, hakemuksen voi tehdä seuraavana vuonna uudestaan. Näin runolaulun hyväksi tehtävä työ on hyödyllistä joka tapauksessa. Hakemuksen tueksi on syytä vahvistaa yhteisöllisyyttä, erilaisten yhteisöjen mukanaolo kampanjassa, sekä valmistella aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämiseen tähtääviä verkostoja.

Tässä hankkeessa tavoitteena on avata mahdollisuuksia runolaulun ja muunkin aineettoman kulttuuriperinnön kestävälle hyödyntämiselle sekä elinkeinotoiminnassa että asukkaiden viihtyvyyden lisäämisessä ja oman kulttuurin arvostamisessa.

Hankkeen tavoitteena on mm.
1. Tiedon ja osaamisen lisääntyminen alueen asukkaiden, organisaatioiden ja yritysten keskuudessa Kainuun omasta kulttuuriperinnöstä ja -historiasta
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Kainuussa
3. Vahvistetaan runolaulun asemaa kansallisessa kilpailussa Suomen ehdotuksesta UNESCO:n kansainväliseen luetteloon
4. Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen sekä yleisellä että kulttuurimatkailun alalla
5. Nuorten vetäminen mukaan runolaulun ja muun aineettoman kulttuuriperinnön tilaisuuksiin
6. Sommelon vahvistaminen suomalaisen arkaaisen kansanmusiikin ainutlaatuisena festivaalina.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa järjestetään avoimia kuulemis- ja informaatiotilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja, sekä vaikutetaan kansallisiin viranomaisiin, samalla kun vahvistetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja osallistuutta aineettomaan kulttuuriperintöön, erityisesti runolauluun liittyen.

Kokonaiskustannukset: 63 720,64 euroa
Julkinen tuki: 38 232,38 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo, Suomussalmi, Sotkamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.6.2018 - 31.10.2019

Lisätietoja: Pekka Huttu-Hiltunen, puh. 040 1798 600
Sähköpostiosoite: pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi

Runolaulu-Akatemia

Korpikainuu goes Digi (71191), Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Suomussalmi palkittiin joulukuussa 2017 European Town of Sport -nimityksellä Brysselissä ACES Europe -verkoston toimesta. Tunnustuksen saaminen sekä tämä projekti mahdollistavat yhdessä Suomussalmen näkyvyyden kasvun liikuntakaupunkina lisäten sen vetovoimaa sekä kansainvälisen verkoston luomisen Euroopassa muiden samankokoisten kaupunkien ja tunnustuksen saaneiden kanssa.Projektilla vahvistetaan Suomussalmen kuntastrategiaa, jossa sen halutaan olevan kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailukohde sekä kunta, jossa tarjotaan laadukkaita hyvinvointipalveluita. Strategiassa myös korostetaan palvelujen kehittämistä digitaalisin keinoin sekä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Suomussalmen tavoitteena on vuoden 2018 aikana hyödyntää saatua tunnustusta edelleen kannustaen ja motivoiden kuntalaisia liikkumaan sekä ottamaan osaa järjestettyihin liikunnallisiin ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin.

Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä (esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat kaupungit.

Kokonaiskustannukset: 62 918,05 euroa
Julkinen tuki: 58 702,54 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: Käsikynkässä
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.8.2018 - 31.12.2019

Lisätietoja: Tuula Haverinen, puh. 044 710 1008
Sähköpostiosoite: tuula.haverinen@kamk.fi

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke (71154), Kuhmon kaupunki

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen toimenpiteiden kautta parannetaan koskien kalastoa, edistetään kalojen lisääntymistä sekä kunnostetaan koskia ja ympäröivää luontoa tavoitteena luonnon yleisen hyvinvoinnin parantaminen ja kalastus- ja luontomatkailukohteiden tekeminen entistä houkuttelevimmiksi. Kalaston elinvoiman parantuessa Kuhmon koskia voidaan markkinoida enemmän kalastusmatkailukohteina. Hankkeen toimenpiteinä ovat muun muassa koekalastus vapaavälinein, sähkökoekalastus sekä kohteiden kuvaaminen ja paikkatietojen luonti ja päivittäminen. Koskien kunnostaminen suoritetaan muun muassa talkootyöllä, sekä käsin että koneellisesti.

Kuhmossa on taannoin pilotoitu koskien kunnostusta, toiminta on saanut paljon palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä paikallisilta asukkailta että kalastajilta. Saadun palautteen ja ohjauksen perusteella on muodostunut käsitys täsmentävistä toimenpiteistä, joita laajamittaisempi koskien kunnostaminen edellyttäisi. Kuhmossa on koskia noin 200, joista isossa osassa vaelluskalasto on joko hävinnyt tai kalaston elinolosuhteet ovat vaarantuneet koskien perkausten ja muiden ihmisten toimien myötä. Tässä kehittämishankkeessa koskien kartoituksen myötä saadaan selville potentiaalisimmat kunnostuskohteet, kohteet, joissa mahdolliset luonnonvaraiset ja luontaisesti lisääntyvät vaelluskalat esiintyvät. Lisäksi kartoitus tuottaa tietoa kalastusmatkailijoille heitä kiinnostavista kohteista.

Kokonaiskustannukset: 134.757,50 euroa
Julkinen tuki: 107.806,00 euroa (kehittäminen ja investointi yhteensä)
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.5.2018 - 31.10.2019

Lisätietoja: Kari Malinen, puh. 044 725 5301
Sähköpostiosoite: kari.malinen@kuhmo.fi

Joutsentanssi -festivaalin tuottaminen Kuhmoon 2018 (69049), Joutsentanssi ry

Joutsentanssi on nykytanssifestivaali, jonka tekee poikkeukselliseksi se, että festivaali tuottaa kolme teosta, joiden juuret nousevat tavalla tai toisella Kuhmon luonnosta ja ihmisistä.

Joutsentanssin arvoihin kuuluu avoimuus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että festivaalin tulevaisuus on avoin kaikille ja ennenkaikkea nykytanssin tekijöille ja siitä innostuneille katsojille. Vuoden 2018 tarkoitus on tehdä festivaali tunnetuksi oman maakunnan voimavaroin kainuulaisille katsojille.

Joutsentanssin elinmahdollisuuksia puolustaa Kuhmon sijainti keskellä Suomea, erityisesti luonnon läheisyys, paikkakunnan osaaminen ja puitteet, maakunnan valtava nykytanssin tuntemus sekä suunnaton palo tanssitaiteen tekemiseen.

Kokonaiskustannukset: 26.089,08 euroa
Julkinen tuki (69%): 18.004,07 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.5.2018 - 30.9.2018

Lisätietoja: Maria Tolonen, puh. 0400 750 326
Sähköpostiosoite: maria.tolonen@icloud.com

Tarinat eloon! (25008), Suomussalmen kunta

Tarinat eloon! -hankkeella haetaan uusia tapoja tuoda esille kiinnostavasti Suomussalmen rikasta tarinaperinnettä ja historiaa Suomussalmen kotiseutumuseossa. Asiakkaiden kävijäkokemusta syvennetään tarjoamalla aiempaa laajempaa tietopohjaa eri-ikäisille museovieraille uusilla kiinnostavilla tavoilla, erityisesti kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Eri-ikäisille kävijäryhmille annetaan tietoja menneen ajan elämäntavasta hauskan tekemisen kautta, samalla oppien. Hankkeen myötä museolle luodaan mm. erilaisia toiminnallisia sisältöjä, tarinahistoriasta vaikutteita ottavia tuotteita ja palveluja, sekä kehitetään museon verkkoaineistoa palvelemaan eri-ikäisiä historiasta kiinnostuneita ihmisiä. Museon kävijöille ja kuntalaisille tuodaan esille paikallista kulttuurihistoriaa entistä laajemmin, mm. paikallisia uskomuksia ja tarinoita esittelemällä. Tätä kautta lisätään kiinnostusta historiaa kohtaan. Tarinaperinnettä hyödyntämällä museota saadaan elävöitettyä uudella tavalla, jonka tuloksena museosta tulee yksi paikallismuseoiden helmistä. Hankkeen alussa museolle luodaan Korpimuseo Wildwood Tales -julkaisun tarina-aineiston pohjalta hahmo, jonka ympärille museon kulttuurikasvatustehtävää rakennetaan. Hahmon kautta tuodaan esille historiallista tietoa Suomussalmesta leikinomaisessa muodossa lapsille ja aikuisille. Hahmon ympärille rakennetaan seuraavat osa-alueet:
1. Lasten sisällöt (kulttuurikasvatus, leikinomaisesti menneestä aikakaudesta oppiminen)
2. Verkko-osion kehittäminen (museossa saadun tiedon syventäminen)
3. "Pimeät tarinat" (Suomussalmen alueelta kerättyjen uskomusten ja tarinoiden esille tuonti, mm. Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkeen tuloksia hyödyntäen).

Kokonaiskustannukset: 36 920,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 25 844,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.6.2016 - 30.6.2017

Lisätietoja: Joni Kinnunen, puh. 044 511 9871
Sähköpostiosoite: joni.kinnunen@suomussalmi.fi

www.suomussalmi.fi

Matkailutiehankkeen ja kulttuurimatkailun itäyhteistyön valmisteluhanke (22178), Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

Hankkeen ideana on yhdistää voimia itärajan tuntumassa kulkevan Runon ja Rajan tien varrella, erityisesti rajanylityspaikkojen (Niirala, Vartius, Kuusamo) ympärillä uuden Naapuruusohjelmahankkeen (ENI) valmistelemista varten. Tähtäimessä on erityisesti ENI-Karjala CBC ohjelma, ja sen hakukierros syksyllä 2016. Hankesuunnitelman valmistaminen perustuu suurelta osin talkootyöhön, mutta valmistelu-resurssia tarvitaan ennen kaikkea toimistopalveluihin ja matka- ja vastaaviin muihin suoriin kuluihin. Esiselvityksen tavoitteena on uusi, useita alueita yhdistävä, rohkea ja innovatiivinen, alueen hyvinvointia ja työllisyyttä kestävällä tavalla edistävä, itärajan molemmilla puolilla vaikuttava kulttuurimatkailuhanke (ENI) vuosille 2017-2020, mittakaavaltaan n 1,5 miljoonaa euroa. Haettavan ENI-hankkeen tavoitteena on kulttuurimatkailun kehittäminen Suomen vanhimman matkailutien, Runon ja rajan tien, ja siihen liittyvien rajan ylittävien matkailureittien suunnassa. Kokonaisuuteen liittyy neljä erityskohdetta (aktiviteettia) joita kehitetään omina kokonaisuuksinaan, mutta joiden välisen koordinaation kehittäminen on myös tavoitteena. Runon ja rajan tie ulottuu Vaalimaalta ja Lappeenrannasta Sallaan. Erityiskohteet ovat: a)Karjalan Kirkkotie, ns. Pyhiinvaellusreitti Heinävedeltä Valamoon, b) Ontrei Malisen Kanteleen matkailureitti Kainuusta Vienan Karjalaan, c) Kuusamon rajanylityspaikan matkailun kehittäminen, ml. Hossa-Julman Ölkyn kansallispuisto, d) Tienparannus Vienan Karjalan alueella välillä Ponkalahti - Kalevala. ENI-hankkeen keskeisimpiä sisältöjä yllä olevien erityskohteiden lisäksi on koko reitistön kehittäminen.

Kokonaiskustannukset: 38 600,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 27 000,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Kuusamo, Suomussalmi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Tohmajärvi
Toteutusaika: 1.3.2016 - 31.3.2017

Lisätietoja: Pekka Huttu-Hiltunen, puh. 040 179 8600
Sähköpostiosoite: pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi

www.runolaulu.fi

LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta (21247), Ristinkantajat ry

Hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille (myös 15-35-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset) hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi. Hankkeessa testataan ja arvioidaan aikuisille tarkoitettua stressiryhmää ja tiedotetaan tuloksista alan toimijoille Kainuussa. Stressiryhmän menetelmänä on sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä tehtävä hevostoiminta, johon yhdistetään tietoisen läsnäolon harjoittelua.

Kokonaiskustannukset: 9 073,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 6 351,10 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi ja Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 30.6.2017

Lisätietoja: Maija Lipponen, puh. 040 508 3270
Sähköpostiosoite: ristinkantajat@ristinkantajat.fi

ristinkantajat.fi

Hilpeät lastenfestarit (21029), Korpi Raikaa ry

Kuhmoon on tarkoitus järjestää lastenfestarit 30.7.2016. Festarit tapahtuvat Kontion koulun piha-alueella sekä sisätiloissa. Päivän aikana piha-alueella olisi runsaasti tapahtumapisteitä, joissa lapset ja perheet saisivat kierrellä oman mielenkiintonsa mukaan. Lastenkulttuuria tapahtumassa on musiikin ja teatterin muodossa. Musiikillisia esityksiä päivän aikana esittävät Kuhmon Kesämuusikot, Emmi & Nikke Kaartinen ja Hevisaurus. Teatterin puolelta Paula Vilmi tekee varjoteatteria/nukketeatteria sekä perinteisempää teatteria Teatteri Retikasta. Kentällä lapsille on touhua koko päiväksi toimipisteiden muodossa. Pisteissä on mm. paidan tuunausta, kasvomaalausta, satutuokioita (kirjastoautossa) sekä liikunnallisia toimintapisteitä. Lisäksi kentälle pystytetään pomppulinnoja ja lapset voivat myös tutustua palo-autoon. Piha-alueelle Kuhmon Peurat järjestävät valokuvasuunnistusradan ja Kontion yläpihalle perustetaan peräkonttikirppis. Päivä huipentuu päälavalla esittävän Hevisauruksen konserttiin.

Kokonaiskustannukset: 24 685,00 euroa
Julkinen tuki (47,9 %): 11 835, 00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 12.2.2016 - 31.12.2016

Lisätietoja: Tuomas Ronkainen, puh. 044 572 0123
Sähköpostiosoite: tuomasronkainen@hotmail.com

Nuoren Raide- työelämään (16317), Sotkamon kunta

Hankkeen tarkoituksena on lisätä haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten työllistymismahdollisuuksia. Hankeen lähtökohtana on ollut ESR:n rahoittama kolme vuotinen Väliasema -Raide tulevaisuuteen -hanke, jossa alle 29 -vuotiaiden työelämän ulkopuolella olevien sotkamolaisten työ- ja toimintakykyä parannetaan yksilövalmennuksen keinoin. Yhtenä Väliaseman tavoitteista on ollut mahdollistaa nuorille työelämäkokeiluja matalalla kynnyksellä. Pieniä työtehtäviä on ollut vaikea löytää yrityksistä niin, että hankkeeseen osallistuja voisi suoraan työllistyä yritykseen. Kehittämishankkeessa pureudutaan tähän haasteeseen madaltamalla yritysten kynnystä työllistää paikkakunnan nuoria. Hanke jakautuu kolmeen osioon; selvitystyöhön, koulutustyöpajoihin ja uuden toimintamallin luomiseen. Kehittämishankkeessa koulutetaan nuoria perustamaan yrityksiä sekä toimimaan erilaisten yritysten tehtävissä koulutustyöpajojen ollessa avoimia tilaisuuksia kaikille asiasta kiinnostuneille. Selvitystyö kohdentuu kartoittamaan pieniä työtehtäviä kaikilta sektoreilta. Kehittämishankkeella selvitetään mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan nuoret ja yritykset mukaan toimintaan. Tähän tarvitaan kehittämishankkeeseen sidottu koulutukseen ohjaaja, joka yhteen sovittaa mitä toimia työn organisoiminen vaatii ko. kohderyhmälle. Koulutuksen ja kehittämishankkeessa luotavan toimintamallin avulla mallinnetaan yritys, joka pyrkii tarjoamaan pieniä työtehtäviä vaikeassa työtilanteessa oleville nuorille. Kehitettyjä toimintamalleja arvioidaan ja analysoidaan sekä pohditaan saatujen tietojen perusteella parannusehdotuksia. Kehittämishanke toimii käynnissä olevan Väliasema-hankkeen tukena työpaikkojen järjestämiseksi. Hankkeen avulla pyritään vähentämään yritysten byrokratiaa, sillä se näyttää olevan esteenä palkata lyhytaikaiseen työsuhteeseen nuoria, joilla on vaikeuksia työllistyä itsenäisesti vapaille markkinoille.

Kokonaiskustannukset: 55 350,00 euroa
Julkinen tuki (100 %, sis. kunnan rahoitusosuuden): 55 350,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 18.1.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja: Marja-Maija Pyykkönen, puh. 044 750 2122
Sähköpostiosoite: marja-maija.pyykkonen@sotkamo.fi

Taiteilijat kylässä -hankkeen esiselvityshanke (12035), Juminkeko-säätiö sr

Hanke on kansainvälisen TAITEILIJAT KYLÄSSÄ -hankkeen esiselvityshanke. Siinä valmistellaan hanketta, joka loisi edellytykset monitaiteellisen kansainvälisen verkoston luomiseen Kainuun, Vienan ja Norrbottenin kulttuureista kiinnostuneille luovan alan edustajille residenssi- ja sitä tukevan toiminnan avulla. Residenssit muodostaisivat oman verkoston ja niissä vierailevat eri alan taiteilijat ja taustayhteisöt toisen. Esiselvityshankkeessa selvitetään tulevan residenssiverkoston rakenne, etsitään kumppanit ja kartoitetaan muut toimenpiteet; jotta tulevat residenssit saavat omasta alueestaan kulttuurihistorialliset taustatiedot niiden käyttäjiä varten ja jotta residenssiverkoston jäsenille voidaan luoda edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön.

Kokonaiskustannukset: 10 000,00 euroa
Julkinen tuki (100 %): 10 000,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2016

Lisätietoja: Olga Zaitseva, puh. 040 741 9191
Sähköpostiosoite:olga.zaitseva@juminkeko.fi

www.juminkeko.fi

Saksalaisten kenttärata 1942-1944, dokumenttielokuva (9963), Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry

Hanke liittyy dokumenttielokuvaan, joka käsittelee jatkosodan aikaista, saksalaisten tekemää kenttärataa Hyrynsalmelta Kuusamoon vuosina 1942-1944. Ratatyössä käytettiin pääosin vankityövoimaa. Jatkosodan aika, johon kuului Hyrynsalmen polttaminen, on jättänyt syvän haavan aikalaisten kokemuksiin. Tuosta ajasta on edelleen merkkejä myös maastossa. Tavoitteena on nostaa paikallisuudesta ja paikallisesta historiasta löytyviä aineksia kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen. Dokumenttielokuvassa kytketään paikallisuus ja aikalaiskokemukset suurempaan historialliseen yhteyteen. Rahoitusta haetaan elokuvan jälkituotantoon, johon kuuluu loppuleikkaus, käännöstyöt englanniksi ja saksaksi, KAVIn (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) ja SA:n filmi- ja kuvamateriaalin hankinta ja tämän materiaalin sijoittaminen elokuvaan, Teosto- ja Gramex-maksut sekä dvd-monistus. Dvd:tä levitetään esim. kirjastoille, kouluille, museoille, matkailukohteisiin, tutkijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Kokonaiskustannukset: 31 240,00 euroa
Julkinen tuki (80 %): 25 000,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.12.2018

Lisätietoja: Juha Hankkila, puh. 044 292 0253
Sähköpostiosoite:juha.p.hankkila@gmail.com

www.hyrynsalmenasema.fi

Makuja maasta ja metsästä (9478), Sotkamon 4H-yhdistys

Makuja maasta ja metsästä on Sotkamon 4H-yhdistyksen organisoima ja hallinoima hanke. Tuensiirtosopimuksella ovat mukana myös Kuhmon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen 4H-yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolista, toiminnallisia tapahtumia lähiruokateeman ympärille yhteistyössä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 4H-toimintaan sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmälläpitäen. Hankkeessa järjestetään erilaisia pikkukokkikursseja, leirejä ja kerhoja lähi- ja villiruokateemalla. Vierailut erilaisille maatiloille tuovat ruuan alkuperää tutuksi lapsille. Tavoitteena on myös ohjata lapsia ja heidän perheitään terveellisen ja edullisen ruuan maailmaan.

Kokonaiskustannukset: 108 950,00 euroa
Julkinen tuki (90 %): 98 055,00 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 30.9.2018

Lisätietoja: Tarja Hytönen, puh. 0400 943 416
Sähköposti: tarja.kaikkonen@4h.fi

Sotkamon 4H-yhdistys ry

Launch Pad Hatchery & Rurales (9095), Kuhmon 4H-yhdistys ry

Nuorten kansainvälisyys aktivointi -hanke, jossa tapahtuu: nuorten haku, paikallinen aktivointi, yhteistyöverkoston rakentaminen ja kv-liikkuvuushankkeiden suunnitteleminen nuorten ideoihin pohjautuen. Erasmus-vaihdon suunnittelu tapahtuu Leader-hankkeena ja itse kv-action Erasmuksena. Hankkeessa toteutuu kaksi ala-hanketta:

1. Launch Pad Hatchery Hautomo koostuu yhdestä ohjaajasta, jolla on 5-20 hautomolaista. Neljä hautomoa alueelle Miten tehdään ideasta totta, miten kehitetään idea hanke/nuorisovaihto-suunnitelmaksi ja miten se toteutetaan. Kv-hautomo on samalla kokeilu, jolle tehdään oma toiminta- ja toteutussuunnitelma yhteistyössä 4H -yhdistysten ja /tai Etsivä Nuorten kansainvälisyys aktivointi -hanke, jossa nuorten haku, paikallinen aktivointi, yhteistyöverkoston rakentaminen ja kv-liikkuvuushankkeiden suunnitteleminen nuorten ideoihin pohjautuen. Erasmus-vaihdon suunnittelu Leader-hankkeena ja itse kv-toiminta Erasmus+-hankkeena. 2016 syyskuusta lähtien alkaa opetus/ ohjaus nuorille hautomolaisille: kehitetään idea hanke/nuorisovaihto-suunnitelmaksi ja miten se toteutetaan. Kv-hautomo on samalla kokeilu, jolle tehdään oma toiminta- ja toteutussuunnitelma yhteistyössä 4H -yhdistysten ja /tai Etsivä Nuorisotyön kanssa. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen olemassa oleviin nuorisotyörakenteisiin. Kesto 1.5 vuotta, 1.9.2016 - 28.2.2018.

2. Launch Pad Rurales: kehittää mukana olevien toimijoiden alueidenvälisiä- tai kv-yhteistyövalmiuksia hyödyntää alueen tietotaitoa ja osaamista muualla. Nuorten 14-17 v miesten kansainvälisyys-aktivointi Launch Pad -menetelmällä. Teemana perhokalastus, toteutetaan leirinä Espanjan Zaragozassa yhteistyökumppanin kanssa. Kesto 1 vuosi, 1.9.2016-1.9.2017.

Kokonaiskustannukset: 80 303,50 euroa
Julkinen tuki (90 %): 72 273,15 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.5.2018

Lisätietoja: Katia Kyllönen, puh. 040 724 6332
Sähköpostiosoite: katia.launchpad@gmail.com
Hankkeen blogi: http://launchka.blogspot.fi/

www.launchpadfinland.com

Nuorten tapahtuma 2015-2016 (8571), Sotkamon kunta

Ensimmäisen tapahtuman teemana on Nuorten turvallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Teemoina ovat lisäksi myös ympäristö ja luonto, liikunta, arjen mahdollisuudet sekä kotien ja perheiden hyvinvointi. Tapahtuma on tarkoitettu nuorille ja lapsi perheille. Tapahtumapaikkoina toimivat Angry Birds Activity Park Vuokatti sekä Vuokatin koulukeskus. Tapahtuman yhteydessä järjestetään asiantuntijoista koostuva keskustelufoorumi Nuori Areena, joka televisioidaan. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Toisessa osiossa tammikuussa tullaan järjestämään Tenetin koululla nuorten ja yhteistyö kumppaneiden ilta nuorten hyvinvoinnista. Tapahtuman ja tammikuussa järjestettävän illan teemat kuuluvat yhteen. Tammikuussa kuullaan alustuksena asiantuntijaluentoja, joidenka pohjalta pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kokonaiskustannukset: 18 500,00 euroa
Julkinen tuki (90 %): 16 650,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 13. 6.2015 - 30.6.2016

Lisätietoja: Paula Halonen, puh. 044 750 2403
Sähköpostiosoite: paula.halonen@sotkamo.fi

www.sotkamo.fi

Sivu päivitetty 4.1.2023