Potkua pienhankinnoilla 2 on teemahanke, joka alahankkeiden kautta mahdollistaa yhdistysten ja yhteisöjen tarpeelliset pienhankinnat. Alahankkeissa tuettavat hankinnat voivat olla koneita, laitteita, kalusteita, kalustoa ja välineitä. Hankkeessa voidaan tukea myös sellaisia pienrakenteita, joiden pystyttäminen tai rakentaminen ei edellytä erillistä lupamenettelyä, kuten jätekatokset. Tuki kohdistetaan pieniin digi-, liikunta-, turvallisuus-, energia- ja ympäristöinvestointeihin sekä tilojen turvallisuutta ja esteettömyyttä parantaviin pieninvestointeihin. Pienhankinnat tulee olla vapaasti käytössä, ja hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa.

Tausta

Hankkeen taustana on vuonna 2021 onnistuneesti toteutettu tarpeellinen Potkua Pienhankinnoilla -hanke. Samantyyppistä hanketta on toivottu useiden toimijoiden taholta ja siihen kysyntään on päätetty vastata täsmentäen hieman sisältöä ensimmäisen hankkeen toteutuskokemusten pohjalta. Korona-aika on vaikeuttanut yhdistysten ja yhteisöjen toimintoja ja taloutta. Tuki kohdistuu lähtökohtaisisesti hankintoihin, jotka eivät kustannuksiltaan yllä perus Leader-hankkeena tuettaviksi.


Hallinnointi

Teemahankkeessa hankkeen hallinnoinnista vastaa Elävä Kainuu LEADER ry ja tukea hakevat yhdistykset toimivat alahankkeiden toimenpiteiden toteuttajina. Elävä Kainuu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien opastuksesta. Toimenpiteitä toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta.


Hakija

Alahankkeita voivat hakea yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset/järjestöt/säätiöt tai yleishyödylliset osuuskunnat, joiden toiminta kohdistuu Elävä Kainuun toiminta-alueelle (Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi). Alahankkeiden hakijoilla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke suunnitelman mukaisesti.


Tuettavat toimenpiteet

Alahankkeissa tuettavat hankinnat voivat olla koneita, laitteita, kalusteita, kalustoa ja välineitä. Hankkeessa voidaan tukea myös sellaisia pienrakenteita, joiden pystyttäminen tai rakentaminen ei edellytä erillistä lupamenettelyä, kuten jätekatokset. Tuki kohdistetaan pieniin digi-, liikunta-, turvallisuus-, energia- ja ympäristöinvestointeihin sekä tilojen turvallisuutta ja esteettömyyttä parantaviin pieninvestointeihin. Hankkeessa ei tueta lisenssejä. Talkootyötä ei hyväksytä omarahoitusosuudeksi.

Investointien tulee olla vapaasti käytössä, ja hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa. Hyväksyttävät kustannukset perustuvat Maaseuturahaston hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin.


Toteutusaika

Alahankkeiden investoinnit on toteutettava 30.9.2023 mennessä.


Kriteerit

Alahankkeen on toteutettava Elävä Kainuu Leader ry:n kehittämisstrategiaa.
Lisäksi teemanhankkeessa ovat seuraavat kriteerit, joista alahankkeen on täytettävä vähintään kolme:

* luo uusia toimintoja tai uutta toimintaa
* lisää yhteistyötä
* lisää tai vahvistaa osaamista
* parantaa turvallisuutta ja/tai esteettömyyttä
* edistää nykyaikaisten laitteiden käyttöä


Tukitaso 75 %

* maksimituki 5 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla n. 6 650 €.
* minimituki 500 €, jolloin hankkeen kustannuksia oltava vähintään n. 665 €.

HUOM! omarahoitusosuuteen ei hyväksytä talkootyötä.


Hakemus ja liitteet

 • hakemuslomake Potkua pienhankinnoilla 2 (alla Excel- ja PDF-lomakkeet). Hakemus palautetaan hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettuna skannattuna (PDF tai JPG) sekä Excel-versiona.
 • Kustannus - ja rahoituslaskelma Potkua pienhankinnoilla 2 (alla Excel-mallipohja, jonka tiedot vaihdetaan omaan alatoimenpiteeseen sopiviksi). Laskelma palautetaan Excel-versiona. Kuvakaappaus netistä otetuista hintatiedoista tarvitaan erilliseksi liitteiksi.
 • ote yhdistysrekisteristä (Huom! Onhan nimenkirjoitusoikeudet päivitetty PRH:lle?)
 • yhdistyksen säännöt
 • pöytäkirjaote, missä hankkeen hakemisesta on päätetty
 • tulos- ja taselaskelma ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • saldotodistus tai tiliote edelliseltä kuukaudelta
 • tarvittaessa: hintatasoselvitys, mikäli hankinnan kustannus on yli 2500 euroa (kirjalliset saadut tarjoukset/hintatiedot kolmelta tarkoituksenmukaiselta taholta (hintatasoselvityslomake on alla olevassa kustannuslaskelmassa).
 • tarvittaessa; selvitys kunnan rakennusvalvonnasta investoinnin luvitustarpeesta, vuokrasopimus ja maanomistajan lupa pienrakenteen sijoittamisesta, piirrustukset, mitat ja materiaalitiedot pienrakennelmasta/rakenteesta.

Alahankkeiden haku avataan 8.8.2022 ja se päättyy 7.9.2022

 • Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.
 • Hakijoille järjestetään yhteinen hakuneuvonta TEAMS-yhteydellä 9.8.2022 klo 18.00 ja tarvittaessa annetaan hakijakohtaisesti lisäneuvontaa. Ilmoittautuminen 8.8.2022 mennessä (nimi, sähköposti, organisaatio) osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi.
 • Hakija päättää kokouksessaan alahankkeen hakemisesta (pöytäkirjaote tarvitaan liitteeksi).
 • Hakija laatii hankesuunnitelmaluonnoksen ja lähettää sen kommentoitavaksi Elävä Kainuu Leader ry:n toimistolle. Sen jälkeen hakija täyttää hakemuslomakkeen ja kokoaa tarvittavat liitteet.
 • Hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu hakemus lähetetään 7.9.2022 mennessä Elävä Kainuu Leader ry:lle sähköpostitse (toimisto@kainuuleader.fi) tai kirjeitse yhdistyksen toimistolle.
 • Toimenpidettä ei saa käynnistää ennen vireilletuloilmoitusta. Hakija voi omalla riskillä aloittaa toimenpiteen totutuksen vireilletulon jälkeen.

Alahankkeiden valinta ja toteutus

 • Hallitus käsittelee määräajassa saapuneet alahankkeet Elävä Kainuu LEADER ry:n omien ja teemahankekohtaisten hankevalintakriteerien mukaisesti (liite kohdassa hakemus ja liitteet) sekä tekee päätöksen tuen myöntämisestä 6.10.2022. Mikäli rahoitusta haetaan enemmän kuin myöntömahdollisuus on, etusijalla ovat uudet hakijat.
 • Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Elävä Kainuulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.
 • Vaikkakin alahanke tulee vireille, kun hakemus on toimitettu toimistolle, alahanketta kannattaa lähteä toteuttamaan vasta sen jälkeen, kun Leader-hallitus on valinnut alahankkeet ja tuensiirtosopimus Elävä Kainuu LEADER ry:n kanssa on allekirjoitettu.
 • Alahankkeille ei makseta rahoitusta ennakkoon.
 • Valituille alahankkeiden toteuttajille pidetään Teams-yhteydellä koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.
 • Hakija toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun. Maksuhakemusvaiheessa toimenpiteiden toteuttajat toimittavat kuitit ja muun maksuhakemusmateriaalin (maksatushakemus, tiliotteet, kirjanpito) Elävä Kainuu Leader ry:lle, joka hoitaa maksatuksen Hyrrän kautta ja tilittää saadun tuen toteuttajille. Hakija toimittaa loppuraportin hankkeesta (Forms-kysely) Elävä Kainuu Leader ry:lle sovittuun päivämäärään mennessä.

Ohjeita alahankkeiden toteuttajille

Valituille alahankkeiden toteuttajille pidetään Teams-yhteydellä koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen ti 22.11.2022 klo 18.00 - n. 19.30.

 • toteutus on alahankkeen toteuttajan vastuulla!
 • alahanke on toteutettava hyväksytyn hakemuksen, kustannusarvion ja tuensiirtosopimuksen mukaisesti
 • hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun
 • alahankkeessa on tehtävä ne hankinnat, jotka hyväksytty ja joihin tuki myönnetty , mahdollisista muutoksista keskusteltava aina etukäteen Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa
 • kaikki toimenpiteet on toteutettava 30.9.2023 mennessä
 • kustannukset haetaan maksuun yhdessä erässä, maksatuksen hakujaksojen määräpäivät ovat 28.2.2023, 31.5.2023 ja 31.10.2023
 • pysyvyysehto: tuettujen investointien tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, vähintään 5 vuotta teemahankkeen loppumaksusta (arvio 4/2029 saakka)
 • viestintä: alahankkeiden toteuttajien odotetaan viestivän hankkeensa toteutuksesta omissa kanavissaan tukihakemuksessa ilmoitetulla tavalla, lisäksi toivottavaa on viestiä oman alueen paikallislehdessä
 • alahankkeen toteutusta koskee yleishyödyllistä hanketta koskevat lait, asetukset ja määräykset.

Maksuhakemusvaiheessa toimenpiteiden toteuttajat toimittavat seuraavat asiakirjat Elävä Kainuu Leader ry:lle:

 • maksuhakemus 3318_Potkua pienhankinnoilla 2 (palautetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti allekirjoitetettuna PDF:nä sekä Word -versiona ilman allekirjoituksia). Lomake löytyy kohdasta hakemus ja liitteet.
 • yhteenvetolaskelma (palautetaan Excel-versiona)
 • jäljennökset toimenpiteen toteuttamiseen liittyvistä menotositteista, joista käy ilmi vastaanotettu tavara
 • hintavertailu ja saadut tarjoukset, mikäli ne eivät olleet hakemuksen liitteinä
 • kuvat hankinnoista (tiedoston nimeys: yhdistyksen nimi_hankinnan nimi
 • tiliotteet / maksukuitit
 • pääkirjaote
 • mediajulkaisut
 • loppuraportti (linkki Forms-kyselyyn alla) . Tulosta kopio vastauksestasi lähettämisen jälkeen yhdistykselle.

Maksuhakemusmateriaalit on toimitettava määräaikaan mennessä (28.2.2023, 31.5.2023 tai 30.9.2023) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi

Toki mielellämme otimme vastaan valmiin maksuhakemuksen liitteineen jo ennen kunkin hakujakson viimeistä päivämäärää, näin saimme valmistelutyöhön lisäaikaa.LisätiedotEeva-Liisa Kemppainen
hankeneuvoja
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

Sivu päivitetty 11.11.2022