Potkua pienhankinnoilla on teemahanke, joka alahankkeiden kautta on mahdollistettu yhdistysten ja yhteisöjen tarpeelliset pienhankinnat. Toimenpiteiden toteuttajat on vahvistettu 18.3.2021. Rahoitusta on myönnetty kaikkiaan 26 eri yhdistykselle niiden toimintoja eri tavoin kehittäviin pienhankintoihin.

Tausta

Potkua pienhankinnoilla on teemahanke, joka alahankkeiden kautta mahdollistaa yhdistysten ja yhteisöjen tarpeelliset pienhankinnat. Alahankkeissa tuettavia hankintoja voivat olla esimerkiksi digivälineet ja -laitteet, kalusteet, kalustot ja välineet, muut koneet ja laitteet, pienrakenteet sekä pienet energia- ja ympäristöinvestoinnit kuten ilmalämpöpumput ja muut koneet ja laitteet sekä vesistöjen kunnostukseen liittyvät kalustot.

Lähtökohtaisesti hankkeessa ei tueta rakentamista tai remontointia. Hankkeessa voidaan tukea kuitenkin sellaisia pienrakenteita ja -rakennelmia, joiden pystyttäminen tai rakentaminen ei edellytä erillistä lupamenettelyä (esim. jätekatokset).


Hallinnointi

Teemahankkeessa hankkeen hallinnoinnista vastaa Elävä Kainuu LEADER ry ja tukea hakevat yhdistykset toimivat alahankkeiden toimenpiteiden toteuttajina. Elävä Kainuu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien opastuksesta. Toimenpiteitä toteuttavat yhteisöt vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta.


Hakija

Alahankkeita voivat hakea yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset/järjestöt/säätiöt tai yleishyödylliset osuuskunnat, joiden toiminta kohdistuu Elävä Kainuun toiminta-alueelle (Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi). Alahankkeiden hakijoilla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke suunnitelman mukaisesti.


Tuettavat toimenpiteet

Alahankkeissa tuettavia hankintoja ovat yhdistysten ja yhteisöjen tarpeelliset pienhankinnat, esimerkiksi digivälineet ja -laitteet, kalusteet, kalustot ja välineet, muut koneet ja laitteet, pienrakenteet sekä pienet energia- ja ympäristöinvestoinnit kuten ilmalämpöpumput ja vesistöjen kunnostukseen liittyvät kalustot. Lähtökohtaisesti hankkeessa ei tueta rakentamista tai remontointia. Hankkeessa voidaan tukea kuitenkin sellaisia pienrakenteita tai -rakennelmia, joiden pystyttäminen tai rakentaminen ei edellytä erillistä lupamenettelyä (esim. jätekatokset).

Yleishyödyllisten investointien tulee olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä ja niiden tulee hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa. Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun Maaseuturahaston hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin.


Toteutusaika

Alahankkeiden investoinnit on toteutettava 30.11.2021 mennessä.


Kriteerit

Alahankkeen on toteutettava Elävä Kainuu Leader ry:n kehittämisstrategiaa.
Lisäksi teemanhankkeessa on seuraavat kriteerit, joista alahankkeen on täytettävä vähintään kolme:

* luo uusia toimintoja tai uutta toimintaa
* lisää yhteistyötä
* lisää tai vahvistaa osaamista
* edistää nykyaikaisten palvelujen käyttöä


Tukitaso 75 %

* maksimituki 7500 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 10 000 €
* minimituki 500 €, jolloin hankkeen kustannuksia oltava vähintään n. 667 €
* omarahoitusosuuteen hyväksytään talkootyötä vain pienrakennelmien pystytyksen osalta (henkilötyö 15 €/tunti, konetyö 30 €/tunti).

Hakemus ja liitteet

 • hakemuslomake Potkua pienhankinnoilla (alla Excel- ja PDF-lomakkeet)
 • investointilaskelmalomake Potkua pienhankinnoilla hintatietoineen (alla Excel- ja PDF-lomakkeet sekä PDF-malli täytetystä laskelmasta)
 • ote yhdistysrekisteristä (Huom! Onhan nimenkirjoitusoikeudet päivitetty PRH:lle?)
 • yhdistyksen säännöt
 • tulos- ja taselaskelma ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • saldotodistus tai tiliote edelliseltä kuukaudelta
 • tarvittaessa: arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (jos hanke sisältää talkoota): Lomake 3306F
 • tarvittaessa: hintatasoselvitys, mikäli hankinnan kustannus on yli 2500 euroa (kirjalliset tai suullisesti saadut tarjoukset/hintatiedot kolmelta tarkoituksenmukaiselta taholta (hintatasoselvityslomake on alla olevassa investointilaskelmassa sivulla 2).
 • tarvittaessa selvitys kunnan rakennusvalvonnasta investoinnin luvitustarpeesta
 • tarvittaessa vuokrasopimus ja maanomistajan lupa pienrakenteen sijoittamisesta.
 • tarvittaessa piirrustukset, mitat ja materiaalitiedot pienrakennelmasta/rakenteesta.

Hakeminen

 • Alahankkeiden haku avataan 20.11.2020 ja se päättyy 20.1.2021.
 • Hakijoille järjestetään yhteinen hakuneuvonta videovälitteisesti tiistaina 8.12.2020 klo 18.00 - 19.30 ja tarvittaessa annetaan hakijakohtaisesti lisäneuvontaa. Ennakkoilmoittautuminen neuvontatilaisuuteen 7.12.2020 klo 16.00 mennessä toimisto@kainuuleader.fi (nimi ja sähköposti).
 • Hakuprosessin alkuvaiheessa tulee olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten. Suositeltavaa on, että hakija toimittaa luonnokset hakemuslomakkeesta ja investointisuunnitelmasta Elävä Kainuu Leader ry:n toimistolle sähköpostitse.
 • Hakija viimeistelee hakemuslomakkeen ja kokoaa tarvittavat liitteet. Hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 20.1.2021 mennessä Elävä Kainuu Leader ry:lle sähköpostitse toimisto@kainuuleader.fi tai kirjeitse yhdistyksen toimistolle, Mikäli hakemus toimitetaan postitse, siitä tulee olla etukäteen yhteydessä Leader-toimistoon. Toimenpide tulee vireille, kun oikeat ja riittävät tiedot sisältävä hakemus liitteineen on toimitettu Elävä Kainuu Leader ry:lle. Vireilletulosta ilmoitetaan sähköpostitse.
 • Toimenpidettä ei tule käynnistää ennen vireilletuloilmoitusta. Hakija voi omalla riskillä aloittaa toimenpiteen totutuksen vireilletulon jälkeen.

Alahankkeiden valinta ja toteutus

Hallitus käsittelee määräajassa saapuneet alahankkeet Elävä Kainuu LEADER ry:n omien https://kainuuleader.fi/valintakriteerit ja teemahankekohtaisten hankevalintakriteerien mukaisesti sekä tekee päätöksen tuen puoltamisesta 4.2.2021.

Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Elävä Kainuulta toteuttavalle yhteisölle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

Valituille alahankkeiden toteuttajille pidetään Teams-yhteydellä koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Alahankkeille ei makseta rahoitusta ennakkoon.

Eeva-Liisa Kemppainen

Lisätiedot:


Eeva-Liisa Kemppainen
hankeneuvoja
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi