Yleishyödyllisillä investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja alueen viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat. Kyläläiset ovat useimmiten itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voi itse vaikuttaa siihen, millaista omalla kotiseudulla on asua ja yrittää.

Yleishyödyllisyys

Investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Investoinnin kohteen hallintaoikeus

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, omistajan ja tarvittaessa haltijan tulee antaa suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti.

Tukea voidaan myöntää

  • rakennuksen hankintaan (Hankittaessa rakennus tai rakennus maapohjineen tuen myöntämiselle on asetettu lisäehtoja.)
  • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin.
  • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
  • pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun ja rakentamiseen ja laitehankintoihin sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankintaan
  • viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
  • palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan
  • tiettyihin maaseutuasetuksen 45 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yleiskuluihin sekä määrättyjen tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Tukitaso Elävä Kainuu LEADERIN alueella max. 60 %

  • tuen määrä vähintään 5000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset on oltava n. 8500 €
  • tuen määrä enintään 100 000 €.
  • yksityinen raha voi koostua kokonaan talkoista. Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) lisäksi 30 euroa tunnilta.

Sivu päivitetty 3.8.2022