Move it! Yhdistysten pienet liikuttavat ideat 2017

Teemahanke: Move it! Yhdistysten pienet liikuttavat ideat 2017

Teemahankkeen tavoitteena on luoda Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alueella uusia liikunnallisia, luonnonläheisiä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan hankkia tai rakentaa yhteiseen käyttöön tulevia liikuntavälineitä, -laitteita tai liikuntapaikkoja sisä- ja ulkoliikuntaan. Näiden toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden uusia liikunnallisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätään eri ikäisten yhteistyötä, sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa asuin- ja lomanviettopaikkana.

Teemahankkeessa hankkeen hallinnoinnista vastaa Elävä Kainuu LEADER ry ja tukea hakevat yhdistykset toimivat alahankkeiden toteuttajina.

Elävä Kainuu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta.

Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta sekä investoinnin käyttöön liittyvistä asioista (saatavuus, turvallisuus, huolto jne).

Teemahanke tarjoaa hakijoille mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

MoveIt liittyy sekä Suomi100-juhlavuoteen että sen Unelmat Liikkeelle-hankkeeseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kainuun Liikunta ry:n kanssa.

Hakuprosessi

Elävä Kainuu LEADER ry avaa alahankkeiden haun tammikuussa ilmoituksin paikallislehdissä, www- ja somesivustoillaan, sekä järjestäen infotilaisuukset Suomussalmella (valtuustosali 24.1. klo 17-19), ja Sotkamossa (Vuokatin urh.opisto, auditorio 25.1. klo 17-19).

Hakija päättää kokouksessaan lähteä hakemaan alahanketta. Hakija laatii hankesuunnitelmaluonnoksen ja lähettää sen kommentoitavaksi Elävä Kainuun toimistolle. Sen jälkeen täytetään hakemuslomake ja muut liitteet.

Teemahankkeessa aiottiin toteuttaa kaksi hakua - nyt toteutetaan vielä kolmas haku:


I-haku päättyi 31.3.2017:II-h

-Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Elävä Kainuulle 31.3.2017 mennessä.
- Elävä Kainuun hallitus pisteyttää hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet kokouksessaan 26.4.2017.

II-haku päättyi 30.6.2017:

- Hakija toimittaa hakemukset liitteineen Elävä Kainuulle 30.6.2017 mennessä.
- Elävä Kainuun hallitus pisteyttää hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet kokouksessaan 17.8.2017.

III-haku päättyy 15.9.2017:
- Hakija toimittaa hakemukset liitteineen Elävä Kainuulle 15.9.2017 mennessä.
- Elävä Kainuun hallitus pisteyttää hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet kokouksessaan 11.10.2017.

Toteutus: I - II -haun hakijat sitoutuvat toteuttamaan hankkeet 31.12.2017 mennessä. III-haun hakijat 31.3.2018 mennessä.

Sopimus toteuttamisesta:

Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Elävä Kainuulta toteuttavalle yhdistykselle (toteutuksen jälkeen) sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

Vaikkakin alahanke tulee vireille, kun hakemus on toimitettu toimistolle, alahanketta kannattaa lähteä toteuttamaan vasta sen jälkeen kun Leader-hallitus on valinnut alahankkeet ja tuensiirtosopimus Elävä Kainuu LEADER ry:n kanssa on allekirjoitettu.

Haun jälkeen järjestetään valituille alahankkeiden toteuttajille netitse tai sähköpostilla koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Hakija toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun. Maksuhakemusvaiheessa toimenpiteiden toteuttajat toimittavat kuitit ja muun maksuhakemusmateriaalin Elävä Kainuu Leaderille, joka hoitaa maksatuksen Hyrrän kautta ja tilittää saadun tuen toteuttajille.

Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija:

Alahankkeita voivat hakea yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset/järjestöt/säätiöt tai yleishyödylliset osuuskunnat, joiden toiminta kohdistuu Elävä Kainuun toiminta-alueelle (Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi). Alahankkeiden hakijoilla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke suunnitelman mukaisesti. Elävä Kainuu toivoo teemahankkeen aktivoivan varsinkin uusia hakijoita oman alueensa kehittämiseen.

Alahankkeiden valinta:

Elävä Kainuu LEADER ry:n hallitus pisteyttää määräaikaan mennessä toimitetut alahankehakemukset edellä mainitun hakuaikataulun mukaisesti. Kaikkien toteutukseen valittavien alahankkeiden tulee täyttää Elävä Kainuun valintakriteerit siten, että ne saavat vähintään 50 % painotetusta kokonaispistemäärästä. Alahankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Hakija sitoutuu tiedottamaan hankkeen tuloksista. Yleishyödyllisen hakijan toiminta on kaikille avointa.

Erityskriteerit Move it -alahankkeille yleisten valintakriteerien lisäksi ovat seuraavat. Näistä vähintään kolme tulee jokaisen alahankkeen täyttää, ja näyttää toteen hankesuunnitelmassa:

• hanke lisää kylissä koko- ja osa-aikaisesti asuvien uusia liikunnallisia vapaa-ajanvietto-mahdollisuuksia
• hanke edistää hyvinvointia ja terveyttä
• hanke lisää yhteistyötä eri ikäryhmien välillä
• hanke edistää koti/lomaseudun luontoon ja kulttuuriin tutustumista

Elävä Kainuun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa myös näyttöä laajasta porukkahengestä hankkeen suunnittelussa ja/tai toteutuksessa. Investointia suunniteltaessa tulisi jo miettiä ja kirjoittaa suunnitelmaan, miten investointi otetaan tehokkaaseen käyttöön (kerhot, leirit, opastus, ”välinementori”, säilytys/saatavuus, jne).

Move it! -loppuseminaari:

Teemahankkeen päätteeksi järjestetään yhteistyökumppanien kanssa vuoden 2018 alkupuolella Move it! -seminaari, jossa liikkumisen henkilökohtaisiin hyötyihin keskittyvien luentojen lisäksi esitellään kaikki Move it!-hankkeella toteutetut investoinnit. Seminaarissa lanseerataan myös haastekampanja: alahankkeille annetaan mahdollisuus haastaa toiset investointien aktiiviseen käyttöön.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset:

Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 500 - 10 000 euroa, josta julkinen tuki enintään 60 %. Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia teemahankkeessa ovat:

• väline- ja laitehankinnat
• liikuntapaikan rakentaminen

Elävä Kainuun hallitus joko puoltaa rahoituksen tai hylkää hakemuksen. Hallitus voi myös ehdottaa erillisen yleishyödyllisen Leader-hakemuksen jättämistä, mikäli haettu julkinen ylittää 5000 euroa ja mikäli hyväksyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin teemahankkeeseen on budjetoitu.

Investointien tulee olla vapaasti käytössä, ja hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla.

Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Elävä Kainuulta. Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Henkilökohtaisessa neuvonnassa käydään hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen investoinnin jälkeen onnistuu.

Mikäli hankinta on suuruudeltaan enemmän kuin 2500 euroa, tulee hankinnasta dokumentoida kolmet hintatiedot sekä valinta käyttäen www.kainuuleader.fi -sivustolta löytyvää lomaketta.

Hakuohjeet

Tukihakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeella, linkistä löytyy myös täyttöohje: hakulomake 3325B

Alahanke-hakemuksen liitteeksi lisätään:

1. hankesuunnitelma: Alahankkeen hakija voi käyttää hankesuunnitelmalomaketta (linkki alla) tai vastata vapaamuotoisesti kysymyksiin esimerkiksi word-dokumentilla. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät, aikataulu sekä kustannusarvio. Hankesuunnitelmaluonnos lähetetään kommentoitavaksi Elävä Kainuulle, ja sen jälkeen kootaan varsinainen hakemuspaketti.

2. yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt hakemushetkellä

3. yhdistyksen säännöt

4. viimeisin tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomus

5. kokouspöytäkirja/pöytäkirjan ote, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta Elävä Kainuu LEADER ry:ltä.

6. Mahdolliset muut liitteet:
-talkootyösuunnitelma (rakentamisessa)
- hintaselvityslomake: mikäli yksittäinen hankinta ylittää 2500 euroa, dokumentoidaan kolmet hintatiedot ja valinta lomakkeella.

Elävä Kainuu neuvoo sekä haku- että maksatusvaiheessa..

Hakemus liitteineen toimitetaan virallisesti allekirjoitettuina edellä mainitun haku-menettelyn mukaisessa aikataulussa (kaksi hakua). Ensimmäisestä haun jälkeen tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn 17.8. kokouksessa. 30.6.2017 jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Alahankehakemusten toimitusosoite: Elävä Kainuu Leader ry, Kidekuja 2, 88610 Vuokatti.

Lisätietoja Leader-toimistoilta Vuokatista ja Suomussalmelta.

Lisätiedot teemahankkeesta ja tarvittavat lomakkeet