Kainuun aineeton kulttuuriperintö ja kestävä kehitys (74799), Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö päätti torstaina 23.11.2017 aineettoman kulttuuriperinnön Suomen kansallisesta luettelosta, ja runolaulu on yksi luettelon perinteistä. Suomen eri alueista runolaulu on parhaiten säilynyt Kainuussa.

Suomessa valmistellaan vuoden 2018 aikana, maaliskuuhun 2019 mennessä ensimmäinen kansallinen esitys aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. Tällaiseen luetteloon pääsemisellä olisi iso merkitys tulevaisuuden kannalta. Vaikka valinta ei kohdistuisi ensimmäisenä vuonna runolauluun, hakemuksen voi tehdä seuraavana vuonna uudestaan. Näin runolaulun hyväksi tehtävä työ on hyödyllistä joka tapauksessa. Hakemuksen tueksi on syytä vahvistaa yhteisöllisyyttä, erilaisten yhteisöjen mukanaolo kampanjassa, sekä valmistella aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämiseen tähtääviä verkostoja.

Tässä hankkeessa tavoitteena on avata mahdollisuuksia runolaulun ja muunkin aineettoman kulttuuriperinnön kestävälle hyödyntämiselle sekä elinkeinotoiminnassa että asukkaiden viihtyvyyden lisäämisessä ja oman kulttuurin arvostamisessa.

Hankkeen tavoitteena on mm.
1. Tiedon ja osaamisen lisääntyminen alueen asukkaiden, organisaatioiden ja yritysten keskuudessa Kainuun omasta kulttuuriperinnöstä ja -historiasta
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Kainuussa
3. Vahvistetaan runolaulun asemaa kansallisessa kilpailussa Suomen ehdotuksesta UNESCO:n kansainväliseen luetteloon
4. Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen sekä yleisellä että kulttuurimatkailun alalla
5. Nuorten vetäminen mukaan runolaulun ja muun aineettoman kulttuuriperinnön tilaisuuksiin
6. Sommelon vahvistaminen suomalaisen arkaaisen kansanmusiikin ainutlaatuisena festivaalina.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa järjestetään avoimia kuulemis- ja informaatiotilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja, sekä vaikutetaan kansallisiin viranomaisiin, samalla kun vahvistetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja osallistuutta aineettomaan kulttuuriperintöön, erityisesti runolauluun liittyen.

Kokonaiskustannukset: 63 720,64 euroa
Julkinen tuki: 38 232,38 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo, Suomussalmi, Sotkamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 01.06.2018 - 31.8.2019

Lisätietoja: Pekka Huttu-Hiltunen, puh. 040 1798 600
Sähköpostiosoite: pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi

Runolaulu-Akatemia

Korpikainuu goes Digi (71191), Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Suomussalmi palkittiin joulukuussa 2017 European Town of Sport -nimityksellä Brysselissä ACES Europe -verkoston toimesta. Tunnustuksen saaminen sekä tämä projekti mahdollistavat yhdessä Suomussalmen näkyvyyden kasvun liikuntakaupunkina lisäten sen vetovoimaa sekä kansainvälisen verkoston luomisen Euroopassa muiden samankokoisten kaupunkien ja tunnustuksen saaneiden kanssa.Projektilla vahvistetaan Suomussalmen kuntastrategiaa, jossa sen halutaan olevan kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailukohde sekä kunta, jossa tarjotaan laadukkaita hyvinvointipalveluita. Strategiassa myös korostetaan palvelujen kehittämistä digitaalisin keinoin sekä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Suomussalmen tavoitteena on vuoden 2018 aikana hyödyntää saatua tunnustusta edelleen kannustaen ja motivoiden kuntalaisia liikkumaan sekä ottamaan osaa järjestettyihin liikunnallisiin ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin.

Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä (esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat kaupungit.

Kokonaiskustannukset: 62 918,05 euroa
Julkinen tuki: 58 702,54 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: Käsikynkässä
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 01.08.2018 - 31.10.2019

Lisätietoja: Tuula Haverinen, puh. 044 710 1008
Sähköpostiosoite: tuula.haverinen@kamk.fi

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke (71154), Kuhmon kaupunki

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen toimenpiteiden kautta parannetaan koskien kalastoa, edistetään kalojen lisääntymistä sekä kunnostetaan koskia ja ympäröivää luontoa tavoitteena luonnon yleisen hyvinvoinnin parantaminen ja kalastus- ja luontomatkailukohteiden tekeminen entistä houkuttelevimmiksi. Kalaston elinvoiman parantuessa Kuhmon koskia voidaan markkinoida enemmän kalastusmatkailukohteina. Hankkeen toimenpiteinä ovat muun muassa koekalastus vapaavälinein, sähkökoekalastus sekä kohteiden kuvaaminen ja paikkatietojen luonti ja päivittäminen. Koskien kunnostaminen suoritetaan muun muassa talkootyöllä, sekä käsin että koneellisesti.

Kuhmossa on taannoin pilotoitu koskien kunnostusta, toiminta on saanut paljon palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä paikallisilta asukkailta että kalastajilta. Saadun palautteen ja ohjauksen perusteella on muodostunut käsitys täsmentävistä toimenpiteistä, joita laajamittaisempi koskien kunnostaminen edellyttäisi. Kuhmossa on koskia noin 200, joista isossa osassa vaelluskalasto on joko hävinnyt tai kalaston elinolosuhteet ovat vaarantuneet koskien perkausten ja muiden ihmisten toimien myötä. Tässä kehittämishankkeessa koskien kartoituksen myötä saadaan selville potentiaalisimmat kunnostuskohteet, kohteet, joissa mahdolliset luonnonvaraiset ja luontaisesti lisääntyvät vaelluskalat esiintyvät. Lisäksi kartoitus tuottaa tietoa kalastusmatkailijoille heitä kiinnostavista kohteista.

Kokonaiskustannukset: 134.757,50 euroa
Julkinen tuki: 107.806,00 euroa (kehittäminen ja investointi yhteensä)
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.5.2018 - 31.10.2019

Lisätietoja: Kari Malinen, puh. 044 725 5301
Sähköpostiosoite: kari.malinen@kuhmo.fi

Joutsentanssi -festivaalin tuottaminen Kuhmoon 2018 (69049), Joutsentanssi ry

Joutsentanssi on nykytanssifestivaali, jonka tekee poikkeukselliseksi se, että festivaali tuottaa kolme teosta, joiden juuret nousevat tavalla tai toisella Kuhmon luonnosta ja ihmisistä.

Joutsentanssin arvoihin kuuluu avoimuus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että festivaalin tulevaisuus on avoin kaikille ja ennenkaikkea nykytanssin tekijöille ja siitä innostuneille katsojille. Vuoden 2018 tarkoitus on tehdä festivaali tunnetuksi oman maakunnan voimavaroin kainuulaisille katsojille.

Joutsentanssin elinmahdollisuuksia puolustaa Kuhmon sijainti keskellä Suomea, erityisesti luonnon läheisyys, paikkakunnan osaaminen ja puitteet, maakunnan valtava nykytanssin tuntemus sekä suunnaton palo tanssitaiteen tekemiseen.

Kokonaiskustannukset: 26.089,08 euroa
Julkinen tuki (69%): 18.004,07 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.5.2018 - 30.9.2018

Lisätietoja: Maria Tolonen, puh. 0400 750 326
Sähköpostiosoite: maria.tolonen@icloud.com

Nuoren Raide- työelämään (16317), Sotkamon kunta

Hankkeen tarkoituksena on lisätä haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten työllistymismahdollisuuksia. Hankeen lähtökohtana on ollut ESR:n rahoittama kolme vuotinen Väliasema -Raide tulevaisuuteen -hanke, jossa alle 29 -vuotiaiden työelämän ulkopuolella olevien sotkamolaisten työ- ja toimintakykyä parannetaan yksilövalmennuksen keinoin. Yhtenä Väliaseman tavoitteista on ollut mahdollistaa nuorille työelämäkokeiluja matalalla kynnyksellä. Pieniä työtehtäviä on ollut vaikea löytää yrityksistä niin, että hankkeeseen osallistuja voisi suoraan työllistyä yritykseen. Kehittämishankkeessa pureudutaan tähän haasteeseen madaltamalla yritysten kynnystä työllistää paikkakunnan nuoria. Hanke jakautuu kolmeen osioon; selvitystyöhön, koulutustyöpajoihin ja uuden toimintamallin luomiseen. Kehittämishankkeessa koulutetaan nuoria perustamaan yrityksiä sekä toimimaan erilaisten yritysten tehtävissä koulutustyöpajojen ollessa avoimia tilaisuuksia kaikille asiasta kiinnostuneille. Selvitystyö kohdentuu kartoittamaan pieniä työtehtäviä kaikilta sektoreilta. Kehittämishankkeella selvitetään mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan nuoret ja yritykset mukaan toimintaan. Tähän tarvitaan kehittämishankkeeseen sidottu koulutukseen ohjaaja, joka yhteen sovittaa mitä toimia työn organisoiminen vaatii ko. kohderyhmälle. Koulutuksen ja kehittämishankkeessa luotavan toimintamallin avulla mallinnetaan yritys, joka pyrkii tarjoamaan pieniä työtehtäviä vaikeassa työtilanteessa oleville nuorille. Kehitettyjä toimintamalleja arvioidaan ja analysoidaan sekä pohditaan saatujen tietojen perusteella parannusehdotuksia. Kehittämishanke toimii käynnissä olevan Väliasema-hankkeen tukena työpaikkojen järjestämiseksi. Hankkeen avulla pyritään vähentämään yritysten byrokratiaa, sillä se näyttää olevan esteenä palkata lyhytaikaiseen työsuhteeseen nuoria, joilla on vaikeuksia työllistyä itsenäisesti vapaille markkinoille.

Kokonaiskustannukset: 55 350,00 euroa
Julkinen tuki (100 %, sis. kunnan rahoitusosuuden): 55 350,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 18.1.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja: Marja-Maija Pyykkönen, puh. 044 750 2122
Sähköpostiosoite: marja-maija.pyykkonen@sotkamo.fi

Launch Pad Hatchery & Rurales (9095), Kuhmon 4H-yhdistys ry

Nuorten kansainvälisyys aktivointi -hanke, jossa tapahtuu: nuorten haku, paikallinen aktivointi, yhteistyöverkoston rakentaminen ja kv-liikkuvuushankkeiden suunnitteleminen nuorten ideoihin pohjautuen. Erasmus-vaihdon suunnittelu tapahtuu Leader-hankkeena ja itse kv-action Erasmuksena. Hankkeessa toteutuu kaksi ala-hanketta:

1. Launch Pad Hatchery Hautomo koostuu yhdestä ohjaajasta, jolla on 5-20 hautomolaista. Neljä hautomoa alueelle Miten tehdään ideasta totta, miten kehitetään idea hanke/nuorisovaihto-suunnitelmaksi ja miten se toteutetaan. Kv-hautomo on samalla kokeilu, jolle tehdään oma toiminta- ja toteutussuunnitelma yhteistyössä 4H -yhdistysten ja /tai Etsivä Nuorten kansainvälisyys aktivointi -hanke, jossa nuorten haku, paikallinen aktivointi, yhteistyöverkoston rakentaminen ja kv-liikkuvuushankkeiden suunnitteleminen nuorten ideoihin pohjautuen. Erasmus-vaihdon suunnittelu Leader-hankkeena ja itse kv-toiminta Erasmus+-hankkeena. 2016 syyskuusta lähtien alkaa opetus/ ohjaus nuorille hautomolaisille: kehitetään idea hanke/nuorisovaihto-suunnitelmaksi ja miten se toteutetaan. Kv-hautomo on samalla kokeilu, jolle tehdään oma toiminta- ja toteutussuunnitelma yhteistyössä 4H -yhdistysten ja /tai Etsivä Nuorisotyön kanssa. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen olemassa oleviin nuorisotyörakenteisiin. Kesto 1.5 vuotta, 1.9.2016 - 28.2.2018.

2. Launch Pad Rurales: kehittää mukana olevien toimijoiden alueidenvälisiä- tai kv-yhteistyövalmiuksia hyödyntää alueen tietotaitoa ja osaamista muualla. Nuorten 14-17 v miesten kansainvälisyys-aktivointi Launch Pad -menetelmällä. Teemana perhokalastus, toteutetaan leirinä Espanjan Zaragozassa yhteistyökumppanin kanssa. Kesto 1 vuosi, 1.9.2016-1.9.2017.

Kokonaiskustannukset: 80 303,50 euroa
Julkinen tuki (90 %): 72 273,15 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.5.2018

Lisätietoja: Katia Kyllönen, puh. 040 724 6332
Sähköpostiosoite: katia.launchpad@gmail.com
Hankkeen blogi: http://launchka.blogspot.fi/

www.launchpadfinland.com

Tarinat eloon! (25008), Suomussalmen kunta

Tarinat eloon! -hankkeella haetaan uusia tapoja tuoda esille kiinnostavasti Suomussalmen rikasta tarinaperinnettä ja historiaa Suomussalmen kotiseutumuseossa. Asiakkaiden kävijäkokemusta syvennetään tarjoamalla aiempaa laajempaa tietopohjaa eri-ikäisille museovieraille uusilla kiinnostavilla tavoilla, erityisesti kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Eri-ikäisille kävijäryhmille annetaan tietoja menneen ajan elämäntavasta hauskan tekemisen kautta, samalla oppien. Hankkeen myötä museolle luodaan mm. erilaisia toiminnallisia sisältöjä, tarinahistoriasta vaikutteita ottavia tuotteita ja palveluja, sekä kehitetään museon verkkoaineistoa palvelemaan eri-ikäisiä historiasta kiinnostuneita ihmisiä. Museon kävijöille ja kuntalaisille tuodaan esille paikallista kulttuurihistoriaa entistä laajemmin, mm. paikallisia uskomuksia ja tarinoita esittelemällä. Tätä kautta lisätään kiinnostusta historiaa kohtaan. Tarinaperinnettä hyödyntämällä museota saadaan elävöitettyä uudella tavalla, jonka tuloksena museosta tulee yksi paikallismuseoiden helmistä. Hankkeen alussa museolle luodaan Korpimuseo Wildwood Tales -julkaisun tarina-aineiston pohjalta hahmo, jonka ympärille museon kulttuurikasvatustehtävää rakennetaan. Hahmon kautta tuodaan esille historiallista tietoa Suomussalmesta leikinomaisessa muodossa lapsille ja aikuisille. Hahmon ympärille rakennetaan seuraavat osa-alueet:
1. Lasten sisällöt (kulttuurikasvatus, leikinomaisesti menneestä aikakaudesta oppiminen)
2. Verkko-osion kehittäminen (museossa saadun tiedon syventäminen)
3. "Pimeät tarinat" (Suomussalmen alueelta kerättyjen uskomusten ja tarinoiden esille tuonti, mm. Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkeen tuloksia hyödyntäen).

Kokonaiskustannukset: 36 920,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 25 844,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.6.2016 - 30.6.2017

Lisätietoja: Joni Kinnunen, puh. 044 511 9871
Sähköpostiosoite: joni.kinnunen@suomussalmi.fi

www.suomussalmi.fi

Matkailutiehankkeen ja kulttuurimatkailun itäyhteistyön valmisteluhanke (22178), Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

Hankkeen ideana on yhdistää voimia itärajan tuntumassa kulkevan Runon ja Rajan tien varrella, erityisesti rajanylityspaikkojen (Niirala, Vartius, Kuusamo) ympärillä uuden Naapuruusohjelmahankkeen (ENI) valmistelemista varten. Tähtäimessä on erityisesti ENI-Karjala CBC ohjelma, ja sen hakukierros syksyllä 2016. Hankesuunnitelman valmistaminen perustuu suurelta osin talkootyöhön, mutta valmistelu-resurssia tarvitaan ennen kaikkea toimistopalveluihin ja matka- ja vastaaviin muihin suoriin kuluihin. Esiselvityksen tavoitteena on uusi, useita alueita yhdistävä, rohkea ja innovatiivinen, alueen hyvinvointia ja työllisyyttä kestävällä tavalla edistävä, itärajan molemmilla puolilla vaikuttava kulttuurimatkailuhanke (ENI) vuosille 2017-2020, mittakaavaltaan n 1,5 miljoonaa euroa. Haettavan ENI-hankkeen tavoitteena on kulttuurimatkailun kehittäminen Suomen vanhimman matkailutien, Runon ja rajan tien, ja siihen liittyvien rajan ylittävien matkailureittien suunnassa. Kokonaisuuteen liittyy neljä erityskohdetta (aktiviteettia) joita kehitetään omina kokonaisuuksinaan, mutta joiden välisen koordinaation kehittäminen on myös tavoitteena. Runon ja rajan tie ulottuu Vaalimaalta ja Lappeenrannasta Sallaan. Erityiskohteet ovat: a)Karjalan Kirkkotie, ns. Pyhiinvaellusreitti Heinävedeltä Valamoon, b) Ontrei Malisen Kanteleen matkailureitti Kainuusta Vienan Karjalaan, c) Kuusamon rajanylityspaikan matkailun kehittäminen, ml. Hossa-Julman Ölkyn kansallispuisto, d) Tienparannus Vienan Karjalan alueella välillä Ponkalahti - Kalevala. ENI-hankkeen keskeisimpiä sisältöjä yllä olevien erityskohteiden lisäksi on koko reitistön kehittäminen.

Kokonaiskustannukset: 38 600,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 27 000,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Kuusamo, Suomussalmi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Tohmajärvi
Toteutusaika: 1.3.2016 - 31.3.2017

Lisätietoja: Pekka Huttu-Hiltunen, puh. 040 179 8600
Sähköpostiosoite: pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi

www.runolaulu.fi

Hilpeät lastenfestarit (21029), Korpi Raikaa ry

Kuhmoon on tarkoitus järjestää lastenfestarit 30.7.2016. Festarit tapahtuvat Kontion koulun piha-alueella sekä sisätiloissa. Päivän aikana piha-alueella olisi runsaasti tapahtumapisteitä, joissa lapset ja perheet saisivat kierrellä oman mielenkiintonsa mukaan. Lastenkulttuuria tapahtumassa on musiikin ja teatterin muodossa. Musiikillisia esityksiä päivän aikana esittävät Kuhmon Kesämuusikot, Emmi & Nikke Kaartinen ja Hevisaurus. Teatterin puolelta Paula Vilmi tekee varjoteatteria/nukketeatteria sekä perinteisempää teatteria Teatteri Retikasta. Kentällä lapsille on touhua koko päiväksi toimipisteiden muodossa. Pisteissä on mm. paidan tuunausta, kasvomaalausta, satutuokioita (kirjastoautossa) sekä liikunnallisia toimintapisteitä. Lisäksi kentälle pystytetään pomppulinnoja ja lapset voivat myös tutustua palo-autoon. Piha-alueelle Kuhmon Peurat järjestävät valokuvasuunnistusradan ja Kontion yläpihalle perustetaan peräkonttikirppis. Päivä huipentuu päälavalla esittävän Hevisauruksen konserttiin.

Kokonaiskustannukset: 24 685,00 euroa
Julkinen tuki (47,9 %): 11 835, 00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Hyrynsalmi
Toteutusaika: 12.2.2016 - 31.12.2016

Lisätietoja: Tuomas Ronkainen, puh. 044 572 0123
Sähköpostiosoite: tuomasronkainen@hotmail.com

LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta (21247), Ristinkantajat ry

Hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille (myös 15-35-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset) hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi. Hankkeessa testataan ja arvioidaan aikuisille tarkoitettua stressiryhmää ja tiedotetaan tuloksista alan toimijoille Kainuussa. Stressiryhmän menetelmänä on sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä tehtävä hevostoiminta, johon yhdistetään tietoisen läsnäolon harjoittelua.

Kokonaiskustannukset: 9 073,00 euroa
Julkinen tuki (70 %): 6 351,10 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi ja Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 30.6.2017

Lisätietoja: Maija Lipponen, puh. 040 508 3270
Sähköpostiosoite: ristinkantajat@ristinkantajat.fi

ristinkantajat.fi

Saksalaisten kenttärata 1942-1944, dokumenttielokuva (9963), Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry

Hanke liittyy dokumenttielokuvaan, joka käsittelee jatkosodan aikaista, saksalaisten tekemää kenttärataa Hyrynsalmelta Kuusamoon vuosina 1942-1944. Ratatyössä käytettiin pääosin vankityövoimaa. Jatkosodan aika, johon kuului Hyrynsalmen polttaminen, on jättänyt syvän haavan aikalaisten kokemuksiin. Tuosta ajasta on edelleen merkkejä myös maastossa. Tavoitteena on nostaa paikallisuudesta ja paikallisesta historiasta löytyviä aineksia kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen. Dokumenttielokuvassa kytketään paikallisuus ja aikalaiskokemukset suurempaan historialliseen yhteyteen. Rahoitusta haetaan elokuvan jälkituotantoon, johon kuuluu loppuleikkaus, käännöstyöt englanniksi ja saksaksi, KAVIn (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) ja SA:n filmi- ja kuvamateriaalin hankinta ja tämän materiaalin sijoittaminen elokuvaan, Teosto- ja Gramex-maksut sekä dvd-monistus. Dvd:tä levitetään esim. kirjastoille, kouluille, museoille, matkailukohteisiin, tutkijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Kokonaiskustannukset: 31 240,00 euroa
Julkinen tuki (80 %): 25 000,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.7.2018

Lisätietoja: Juha Hankkila, puh. 044 292 0253
Sähköpostiosoite:juha.p.hankkila@gmail.com

www.hyrynsalmenasema.fi

Taiteilijat kylässä -hankkeen esiselvityshanke (12035), Juminkeko-säätiö sr

Hanke on kansainvälisen TAITEILIJAT KYLÄSSÄ -hankkeen esiselvityshanke. Siinä valmistellaan hanketta, joka loisi edellytykset monitaiteellisen kansainvälisen verkoston luomiseen Kainuun, Vienan ja Norrbottenin kulttuureista kiinnostuneille luovan alan edustajille residenssi- ja sitä tukevan toiminnan avulla. Residenssit muodostaisivat oman verkoston ja niissä vierailevat eri alan taiteilijat ja taustayhteisöt toisen. Esiselvityshankkeessa selvitetään tulevan residenssiverkoston rakenne, etsitään kumppanit ja kartoitetaan muut toimenpiteet; jotta tulevat residenssit saavat omasta alueestaan kulttuurihistorialliset taustatiedot niiden käyttäjiä varten ja jotta residenssiverkoston jäsenille voidaan luoda edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön.

Kokonaiskustannukset: 10 000,00 euroa
Julkinen tuki (100 %): 10 000,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2016

Lisätietoja: Olga Zaitseva, puh. 040 741 9191
Sähköpostiosoite:olga.zaitseva@juminkeko.fi

www.juminkeko.fi

Nuorten tapahtuma 2015-2016 (8571), Sotkamon kunta

Ensimmäisen tapahtuman teemana on Nuorten turvallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Teemoina ovat lisäksi myös ympäristö ja luonto, liikunta, arjen mahdollisuudet sekä kotien ja perheiden hyvinvointi. Tapahtuma on tarkoitettu nuorille ja lapsi perheille. Tapahtumapaikkoina toimivat Angry Birds Activity Park Vuokatti sekä Vuokatin koulukeskus. Tapahtuman yhteydessä järjestetään asiantuntijoista koostuva keskustelufoorumi Nuori Areena, joka televisioidaan. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Toisessa osiossa tammikuussa tullaan järjestämään Tenetin koululla nuorten ja yhteistyö kumppaneiden ilta nuorten hyvinvoinnista. Tapahtuman ja tammikuussa järjestettävän illan teemat kuuluvat yhteen. Tammikuussa kuullaan alustuksena asiantuntijaluentoja, joidenka pohjalta pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kokonaiskustannukset: 18 500,00 euroa
Julkinen tuki (90 %): 16 650,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 13. 6.2015 - 30.6.2016

Lisätietoja: Paula Halonen, puh. 044 750 2403
Sähköpostiosoite: paula.halonen@sotkamo.fi

www.sotkamo.fi

Makuja maasta ja metsästä (9478), Sotkamon 4H-yhdistys

Makuja maasta ja metsästä on Sotkamon 4H-yhdistyksen organisoima ja hallinoima hanke. Tuensiirtosopimuksella ovat mukana myös Kuhmon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen 4H-yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolista, toiminnallisia tapahtumia lähiruokateeman ympärille yhteistyössä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 4H-toimintaan sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmälläpitäen. Hankkeessa järjestetään erilaisia pikkukokkikursseja, leirejä ja kerhoja lähi- ja villiruokateemalla. Vierailut erilaisille maatiloille tuovat ruuan alkuperää tutuksi lapsille. Tavoitteena on myös ohjata lapsia ja heidän perheitään terveellisen ja edullisen ruuan maailmaan.

Kokonaiskustannukset: 108 950,00 euroa
Julkinen tuki (90 %): 98 055,00 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo, Kuhmo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 30.6.2018

Lisätietoja: Tarja Hytönen, puh. 0400 943 416
Sähköposti: tarja.kaikkonen@4h.fi

Sotkamon 4H-yhdistys ry

Sivu päivitetty 21.8.2018